Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ndinokuphucula Njani Esikolweni?

Ndinokuphucula Njani Esikolweni?

Into onokuyenza

Sukutyhafa! Unganikezeli ucinge ukuba akukho nto ibhetele onokuyenza. Musa ukuvumela iingcinga ezityhafisayo ngeziphiwo onazo. Ngokomzekelo, xa abantu (mhlawumbi ngaphandle kwesizathu) babegxeka indlela athetha ngayo umpostile uPawulos, wathi: “Nokuba andinabuchule ngentetho, ngokuqinisekileyo andinjalo ngolwazi.” (2 Korinte 10:10; 11:6) UPawulos wayezazi izinto angenabuchule kuzo. Kodwa wayezazi nalichule kuzo. Wena? Zintoni olichule lazo? Ukuba akuzazi, kutheni ungabuzi umntu omdala okuthandayo? Umhlobo onjalo unokukunceda uzazi izinto olichule lazo uze uzisebenzise.

Zabalazela ukukhuthalela ukufunda. Ayikho indlela elula yokuphumelela esikolweni. Kufuneka ufunde. Mhlawumbi ukuva nje elo gama akuhli kamnandi kuwe. Nokuba kunjalo, akukho nto ibaluleke njengokufunda. Phofu ke, xa uzama, uya kude ukuqhele ude ukuthande. Ukuze ukukhuthalele ukufunda, kufuneka ulisebenzise kakuhle ixesha lakho. Le nto mayingasuki engqondweni yakho—eyona nto imele ize phambili kwinto yonke oyenzayo kukufunda. Liyinyaniso elokuba iBhayibhile ithi kukho ‘ixesha lokuhleka nexesha lokudloba.’ (INtshumayeli 3:1, 4; 11:9) Ngoko ke, njengabanye abantwana nawe usenokuba uyalifuna ixesha lokonwaba. Kodwa INtshumayeli 11:4 ikulumkisa ngelithi: “Olinda umoya akayi kuyihlwayela imbewu; nokhangela amafu akayi kuvuna.” Yintoni esiyifundayo apha? Musa ukuzibekela amangomso izinto ekufuneka uzenze. Akuyi kukwazi ukwenza umsebenzi obalulekileyo. Ngaphambi kokuba uye kudlala, qala ngokufunda. Ungakhathazeki—uza kuba nalo ixesha lokuzenza zombini ezi zinto!

Njengokuba umzimba usenokomelela ngokuphakamisa iintsimbi, ukufundisisa ngendlela efanelekileyo kunokuziphucula izifundo zakho.