Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ndithini Xa Ndinesithukuthezi?

Ndithini Xa Ndinesithukuthezi?

Into onokuyenza

1. Zimisele kwizinto okwaziyo ukuzenza. (2 Korinte 11:6) Yinto entle ukwazi izinto ongakwazi ukuzenza kakuhle, kodwa yazi ukuba nawe unezinto olichule kuzo. Ukwazi izinto onokubanceda ngazo abanye kuya kukwenza uzithembe futhi wahlukane nesithukuthezi. Zibuze, ‘Zintoni endikwaziyo ukuzenza?’ Cinga ngezinto olichule lokuzenza okanye ngobuntu bakho obuthandekayo.

2. Yiba nomdla wokwenene kwabanye. Qala ngokuba nomdla kubantu nje abambalwa. “Ukubabuza ukuba banjani okanye ubabuze ngomsebenzi wabo kukwenza ubazi kakuhle,” utsho njalo omnye ofikisayo uJorge.

Unokusivala isikhewu phakathi kwakho nabahlobo bakho

Icebiso: Sukuba neetshomi ezilingana nawe kuphela. IBhayibhile ithetha ngabanye abahlobo bokwenene ababeshiyana kakhulu ngeminyaka, njengoRute noNahomi, uDavide noYonatan, noTimoti noPawulos. (Rute 1:16, 17; 1 Samuweli 18:1; 1 Korinte 4:17) Ungalibali nokuba xa kuncokolwa akuthethi umntu omnye. Abantu bayabathanda abantu abamamelayo xa bethetha. Ngoko ukuba ungumntu oneentloni, khumbula—akukho mfuneko yokuba uthethe wedwa oko!

3. Yiba ‘Novelwano.(1 Petros 3:8) Nokuba akuvumelani nento ethethwa ngomnye umntu, mnike indlebe. Ncokola ngezinto enivumelana ngazo. Ukuba kufuneka umphikise kwenye into, kwenze oko ngomoya ophantsi nangobuchule.

Icebiso: Thetha nabanye ngendlela ofuna bathethe ngayo nawe. Ukuxambulisana nabo ngokungeyomfuneko okanye ukubaqhula, ukubathuka, okanye ukuzenza ilungisa kakhulu kubenza bahambele kude kuwe. Baya kukuthanda kakhulu ukuba ‘amazwi akho asoloko ekholekile.’—Kolose 4:6.