Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ULUTSHA LUYABUZA

Ngaba Nyhani Ukumuncana Amalungu Esini Kukwabelana Ngesondo?

Ngaba Nyhani Ukumuncana Amalungu Esini Kukwabelana Ngesondo?

Omny’ umbutho wezempilo eMerika uthi, kulutsha oluneminyaka eyi-15 ukuya kweyi-19 ekukhe kwadlanw’ indlebe nalo, isiqingatha sikhe sayenza le nto yokumuncana amalungu esini. Umbhali wencwadi ethi Oral Sex Is the New Goodnight Kiss, uSharlene Azam, uthi: “Ukuba unokuthetha nolutsha olufikisayo [ngokumuncana amalungu esini] luya kuthi akuyontw’ imbi. Phofu, luthi ayikokwabelana ngesondo.”

 Ucinga ntoni?

Phendula le mibuzo ilandelayo ngoewe okanye ngohayi.

 1. Ngaba intombazana inokumitha ngenxa yokumuncwa amalungu esini?

  1. Ewe

  2. Hayi

 2. Ngaba ukumuncana amalungu esini kuyagulisa?

  1. Ewe

  2. Hayi

 3. Ngaba nyhani ukumuncana amalungu esini kukwabelana ngesondo?

  1. Ewe

  2. Hayi

 Yiyiphi eyona nyhani?

Thelekisa iimpendulo zakho nezi zilandelayo.

 1. Ngaba intombazana inokumitha ngenxa yokumuncwa amalungu esini?

  Impendulo: Hayi. Yiloo nto ebangela ukuba abanye baziqhathe ngokuthi ukumuncana amalungu esini akuyongozi.

 2. Ngaba ukumuncana amalungu esini kuyagulisa?

  Impendulo: Ewe. Umntu owenza lo mkhwa wokumunca amalungu esini unokufumana izifo ezosulelayo nezibulalayo.

 3. Ngaba nyhani ukumuncana amalungu esini kukwabelana ngesondo?

  Impendulo: Ewe. Yonk’ into enokwenza namalungu esini omnye umntu—kuquka ukulalana, ukumuncana amalungu esini, ukwabelana ngesondo ezimpundu nokuphulula omnye umntu—kukwabelana ngesondo.

 Kutheni kuyingxaki?

Makhe sihlole izibhalo ezithetha ngokumuncana namalungu esini.

IBhayibhile ithi: “Kukuthanda kukaThixo, ukuba . . . nikhwebuke kuhenyuzo.”—1 Tesalonika 4:3.

Igama eliguqulelwe ngokuthi “uhenyuzo” libhekisela kuzo zonke izimanga ezinziwa ngaphandle komtshato, kuquka ukulalana, ukumuncana amalungu esini, ukwabelana ngesondo ezimpundu nokuphulula omnye umntu. Ukuziphatha kakubi ngokwesondo kuba nemiphumo emibi. Owona mphumo mbi kakhulu kukuba ubuhlobo bomntu noThixo buyonakala.—1 Petros 3:12.

IBhayibhile ithi: “Lowo uqhelisela uhenyuzo wona nxamnye nomzimba wakhe.”—1 Korinte 6:18.

Ukumuncana namalungu esini kunokuba nemiphumo eyingozi emzimbeni naselukholweni. Kunokukwenza ube neemvakalelo ezimbi. Incwadi ethi Talking Sex With Your Kids ithi: “Ukuziva uyinto yokudlala, ukuzisola nokuziva ulixhoba akuyonto eyenzeka emva kokulalana kuphela. Iimvakalelo ezimbi ezibakho emva kokulalana ngokungafanelekanga zinokubakho kulo naluphi na uhlobo lokwabelana ngesondo olungafanelekanga. Yonk’ into edibene nesondo kukwabelana ngesondo.”

IBhayibhile ithi: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe.”—Isaya 48:17.

Ngaba uyakholelwa ukuba imithetho kaThixo ephathelele ukwabelana ngesondo iyanceda? Okanye ucinga ukuba ikuvimb’ ulonwabo? Ukuze ukwazi ukuyiphendula le mibuzo, khawucinge ngendlela ehamba iimoto ezininzi ebekelwe isantya ezifanele zihambe ngaso, neminye imithetho yendlela. Ngaba le mithetho yeyokukuvimb’ inkululeko okanye yeyokukukhusela? Yintoni enokwenzeka ukuba wena—nabany’ abaqhubi—ninokungayihoyi le mithetho?

Imithetho yendlela ayikuniki yonk’ inkululeko, kodwa iyakukhusela. Kunjalo ke nangemithetho kaThixo, ayikuniki yonk’ inkululeko kodwa iyakukhusela

Kunjalo ke nangemithetho kaThixo. Ukuba uyibetha ngoyaba, uya kuvuna oko ukuhlwayeleyo. (Galati 6:7) Incwadi ethi Sex Smart ithi: “Okukhona uzibetha ngoyaba iinkolelo zakho uze wenz’ izinto ezingakonwabisiyo ncam, kokukhona uya kuyeka ukuzihlonela.” Kodwa ukuba uphila ngemithetho kaThixo, uya kuba nesidima. Ngaphezu koko, uya kuhlala unesazela esicocekileyo.—1 Petros 3:16.