Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ULUTSHA LUYABUZA

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngemidlalo Ye-elektroniki?

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngemidlalo Ye-elektroniki?

 Makhe sibone lo mdlalo

Olu hlolisiso lungezantsi lwenziwe eUnited States, apho le midlalo ibenzela inkuntyula yemali abénzi bayo . . .

 1. Badla ngokuba badala kangakanani abantu abadlala le midlalo?

  1. 18

  2. 30

 2. Phakathi kwabafana namantombazana, ngoobani abona badlala le midlalo?

  1. i-55 pesenti ngabafana; i-45 pesenti ngamantombazana

  2. i-15 pesenti ngabafana; i-85 pesenti ngamantombazana

 3. Kula maqela mabini, liliphi elona lithanda imidlalo ye-elektroniki?

  1. Amantombazana ana-18 nangaphezulu

  2. Abafana abana-17 nangaphantsi

Iimpendulo (ngokohlolisiso olwenziwe ngo-2013):

 1. B. 30.

 2. A. Amantombazana ayi-45 pesenti

 3. A. Amantombazana ana-18 nangaphezulu ayi-31 pesenti, ngoxa abafana abana-17 nangaphantsi beyi-19 pesenti.

La manani akwenza ubone ukuba ngoobani abona bona badlala imidlalo ye-elektroniki. Kodwa awakuxeleli ukuba le midlalo iyingenelo okanye yinkcitha xesha kusini na.

 Iingenelo

Ngawaphi amava ovumelana nawo kula angezantsi?

 • “Imidlalo ye-elektroniki yindlela elula yokudibanisa abahlobo nentsapho.”—UIrene.

 • “Xa ndingonwabanga iyandinceda ndifumane isiqabu.”—UAnnette.

 • “Ikunceda uhlale uphaphile.”—UChristopher.

 • “Ikunceda ukwazi ukusombulula iingxaki.”—UAmy.

 • “Ikunceda ucinge, usebenzise ingqondo.”—UAnthony.

 • “Eminye imidlalo ikunceda ukwazi ukusebenzisana nabanye.”—UThomas.

 • “Eminye imidlalo ikunceda ujime uhlale usempilweni.”—UJael.

Ngaba uyavumelana nezinye izinto ekuthethwe ngazo apha ngasentla—okanye uvumelana nazo zonke? Imidlalo ye-elektroniki inokuyinceda ingqondo nomzimba, enoba eminye yayo siyidlala kuba nje sichitha isithukuthezi okanye njengokuba uAnnette esitsho, ukuze ‘sifumane isiqabu.’ Akukho nto iphosakeleyo kuloo nto.

● IBhayibhile ithi, “wonke umcimbi unexesha lawo phantsi kwamazulu,” kuquka ukuzihlaziya.—INtshumayeli 3:1-4.

 Into erongo ngale midlalo

Ngaba uchitha ixesha elininzi kakhulu udlala le midlalo?

“Ndithi ndakuqalisa ukudlala, kube nzima ukuyeka. Ndimane ndisithi, ‘Ndiza kuyeka ngoku!’ Kodwa ndothuke sekudlule iiyure eziliqela oko ndidlala!”—UAnnette.

“Imidlalo ye-elektroniki inokutya ixesha elininzi. Uhlala phambi kweTV kangangeeyure ucinga ukuba wenze into ebhadlileyo kuba nje uphumelele, kodwa kubomi benene, awukenzi kwanto.”—USerena.

Inyaniso: Ukuba ulahlekelwa yimali, unokuphinda uyifumane. Kodwa akusoze uphinde ulifumane ndawo lona ixesha. Ngoko ixesha libaluleke ngaphezu kwemali. Ngoko sukuzivumela ulahlekelwe lilo!

● IBhayibhile ithi: “Qhubekani nihamba ngobulumko. . . , nizongela ixesha.”—Kolose 4:5.

Ngaba imidlalo ye-elektroniki iyayitshintsha indlela ocinga ngayo?

“Kwimidlalo ye-elektroniki, uye ukwazi ukophula imithetho wenze nezinto ebeziya kukwenza uvalelwe ngamapolisa.”—USeth.

“Imidlalo emininzi ifuna woyise utshaba lwakho. Oko kudla ngokuthetha ukuba kufuneka ulubulale.”—UAnnette.

“Ukuba ubunokuzimamela xa udlala imidlalo ye-elektroniki, ungothuswa kukuziva usithi, ‘Yifa!’ okanye ‘Ndiza kukubulala bonanje!’ ”—UNathan.

Inyaniso: Yiphephe imidlalo ebandakanya izinto ezingathandwayo nguThixo, eziquka ugonyamelo, isondo needemoni.—Galati 5:19-21; Efese 5:10; 1 Yohane 2:15, 16.

● IBhayibhile ithi, uYehova “umthiyile nabani na othanda ugonyamelo”—kungekhona nje umntu olwenzayo. (INdumiso 11:5) Imidlalo yakho ye-elektroniki isenokungalubonisi uhlobo lomntu oza kuba lilo, kodwa iyakwazi ukubonisa ukuba ungumntu onjani ngoku.

Khawucinge ngoku: Incwadi ethi Getting to Calm ithi, “Imidlalo enogonyamelo yeyona inamandla kwindlela abantwana abazenza ngayo izinto xa ithekekiswa neTV, ngoba abantwana ababukelanga njee kodwa ngabo abalwayo baze boyise. Xa abantwana bedlala le midlalo, kuba ngathi baphambi kotitshala, bafundiswa ukulwa.”—Thelekisa noIsaya 2:4.

 Makhe sithethe inyaniso

Amantombazana nabafana abaninzi baye bafunda iindlela zokuyisebenzisa kakuhle imidlalo ye-elektroniki. Nantsi imizekelo emibini.

“Ndandidla ngokudlala de kube sezinzulwini zobusuku, ndizixelela oku: ‘Kufuneka nje ndilale iiyure zibe ntlanu. Makhe ndiphinde ndidlale.’ Kodwa ngoku, akusenjalo. Xa ndinexesha ndiye ndikuvuyele ukuyidlala.”—UJoseph.

“Ukucutha ixesha endidlala ngalo kundinceda ndenze ezinye izinto! Ndiye ndaphucula entsimini, ndanceda abanye ebandleni ndaza ndafunda nesixhobo somculo. Zininzi izinto endinokuxakeka zizo!”—UDavid.

● IBhayibhile ithi amadoda namabhinqa aqolileyo ‘angcathu ngemikhwa.’ (1 Timoti 3:2, 11) Ayawathanda amaxesha awo okuzonwabisa yaye ayazi ukuba amele ayeke nini.—Efese 5:10

Inyaniso: Imidlalo ye-elektroniki yindlela entle yokuzonwabisa xa isetyenziswa kakuhle. Kodwa le midlalo mayingalawuli ixesha lakho okanye ikwenze ulibale ezona zinto zibalulekileyo ebomini. Endaweni yokubila usoma uzama ukuphumelela kule midlalo, kutheni ungasebenzisi loo mandla ukuze uphumelele ebomini?