Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

ULUTSHA LUYABUZA

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokubhalelana Ngefowuni?

Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokubhalelana Ngefowuni?
 • :-) Ukubhalela abanye ngefowuni kuyindlela elula yokwazi ukuba baphila njani abahlobo bakho.

 • :-( Ukuba akulumkanga, kunokonakalisa ubuhlobo onabo nabantu—kunye nendlela abanye abakujonga ngayo.

Eli nqaku liza kukufundisa ngento omele uyazi

Kwakweli nqaku:

Ubhalela bani

 Ulutsha oluninzi luthi ukubhalelana ngefowuni kubalulekile. Ukubhalelana ngefowuni kukunceda ukwazi ukuhlala uncokola nabo bonke abantu abasefowunini yakho—ukuba abazali bayavuma.

“Utata akayithandi into yokuba mna nodade wethu sincokole nabafana. Ukuba sifuna ukuncokola nabo, kufuneka sisebenzise ifowuni yasendlini esegumbini lokutyela, kube kumamele wonk’ umntu.”—ULenore.

Oko umele ukwazi: Ukuba unika nabani na inombolo yakho yefowuni, usenokungena engxakini.

“Ukuba akubajongi kakuhle abantu obanika inombolo yakho yefowuni, ungafumana iiSMS kunye nemifanekiso ongayifuniyo.”—UScott.

“Ukuba usoloko ubhalela umntu wesini esahlukileyo, ude uzibone sele umthanda.”—USteven.

IBhayibhile ithi: Onobuqili ubona intlekele azifihle, kodwa abangenamava bayadlula baze bafumane isohlwayo.” (IMizekeliso 22:3) Ungazisindisa ngokulumkela nantoni na enokukufaka engxakini.

Ibali lokwenyani: Sasingabahlobo nomnye umfana, sibhalelana qho ngefowuni. Ndandicinga ukuba singabahlobo nje, zange ndacinga ukuba kungakho ingxaki de wandichazela ukuba uyandithanda. Ngoku ndiyazisola ngokuchitha i ixesha elininzi kunye naye sincokolisana ngefowuni.”—UMelinda.

Cinga ngoku: Ucinga ukuba ubuhlobo bukaMelinda kunye nalo mfana baba njani emva kokuba emchazele indlela avakalelwa ngayo?

Phinda ulibhale eli bali! Yintoni eyayinokwenziwa nguMelinda ukuze bahlale bengabahlobo?

Ubhala ntoni

 Kulula kakhulu ukuthumela iisms—kuyavuyisa nokuzifumana—uyalibala nokuba abantu banokuyitolika ngeny’ indlela loo nto uyibhalileyo.

Oko umele ukwazi: Amazwi abhalwe efowunini anokutolikwa ngendlela engeyiyo.

“Xa usebenzisa i-sms awukwazi ukuziva iimvakalelo okanye ilizwi—imifanekiso ebonisa indlela ubani avakalelwa ngayo xa ebhala imiyalezo ngefowuni iyabhida nayo.”—UBriana.

“Ndazi amantombazana aye aduma kakubi njengabantu abadlala ngothando ngenxa nje yeesms abazithumela.”—ULaura.

IBhayibhile ithi: Amalungisa aqale acinge ngaphambi kokuba aphendule.” (IMizekeliso 15:28, iGood News Translation) Isifundo? Yifunde isms yakho ngaphambi kokuba ucofe u“Send”!

Ixesha obhala ngalo

 Unokuzenzela imithetho onokuyilandela ngexesha olikhethayo lokubhalela umntu ngefowuni.

Oko umele ukwazi: Ukuba akulijongi ixesha obhalela abanye ngalo, uya kujongwa njengomntu okrwada uze ungafunwa ngabantu.

“Kulula ukuyilibala imbeko xa ubhalela umntu ngefowuni. Ngamanye amaxesha ndithi ndisetafileni ndincokola nomntu ndibe ndicofana nefowuni.”—UAllison.

“Kuyingozi ukubhalelana ngefowuni uqhuba. Ukuba ususa amehlo akho endleleni usenokungena engozini.”—UAnne.

IBhayibhile ithi: Yonke into inexesha layo elimisiweyo, . . . kukho ixesha lokuthi cwaka nexesha lokuthetha.” (INtshumayeli 3:1, 7) Lo mgaqo usebenza ngendlela efanayo ngeesms esizithumelayo kunye noko sikuthethayo!

Amacebiso endlela yokubhalela abanye ngefowuni

 Ubhalela bani

 • ;-) Thobela abazali bakho.—Kolose 3:20.

 • ;-) Bakhethe kakuhle abantu obanika inombolo yakho yefowuni. Xa ukwazi ukwala uze ngembeko ungavumi ukunika omnye inkcazelo yobuqu—equka inombolo yakho yeselfowuni—uye ube neempawu eziza kukunceda xa ungumntu omdala.

 • ;-) Sukuduma ngokuthumela iisms zokudlala ngothando. Ukuba oko kubangela iimvakalelo zothando, ingayingxaki yodwa leyo.

“Abazali bam bayayazi ukuba ndiyisebenzisa kakuhle iselfowuni yam, ngoko bandithemba ngokwaneleyo ukuba ndikhethe abantu abaza kuba sefowunini yam.”—UBriana.

Ubhala ngantoni

 • ;-) Ngaphambi kokuba uqalise ukubhala, zibuze ‘ngaba ukusebenzisa isms yeyona ndlela yokugqithisa lo myalezo?’ Kunokuba ngcono ukuba ufowune okanye ulinde de nidibane.

 • ;-) Sukubhala nantoni na ongenakuyithetha ngomlomo. “Ukuba akumelanga uyithethe ngomlomo, sukuyibhala nokuyibhala,” utsho uSarah ona-23.

“Ukuba kukho umntu okuthumelela imifanekiso engcolileyo, xelela abazali bakho. Loo nto iza kukukhusela kwaye iya kubangela ukuba bakuthembe.”—USirvan.

Ixesha obhala ngalo

 • ;-) Gqiba ukuba lliliphi ixesha oza kuyeka ngalo ukusebenzisa ifowuni. UOlivia uthi: “Andiyiphathi ifowuni xa sisitya, andiyisebenzisi naxa ndifunda iincwadi zesikolo. Ndiye ndiyicime naxa ndisezintlanganisweni zamaKristu ukuze ingandiphazamisi.

 • ;-) Bacingele abanye. (Filipi 2:4) Sukubhala ngefowuni xa uncokola nomnye umntu.

“Ndinemithetho endizibekele yona, efana nokungaze ndibhale miyalezo ngefowuni xa ndikunye nabahlobo, ngaphandle kokuba kunyanzelekile. Kwaye inombolo yam yefowuni andiyiniki abantu endingabaziyo.”—UJanelly.

Imeko 1

Ubuthandana nomntu kwezi nyanga zintandathu zidluleyo, kodwa ngoku uye wabona ukuba akakufaneli. Yiyiphi isms ebiya kuba ngcono ukuba uyithumele kwezi zimbini?

 1. “Kuphelile ngathi.”

 2. “Ndicela sithethe. Singadibana nini?”

Impendulo echanileyo: B. Ngaphandle kokuba iimeko azivumi, kuhle ukuthetha ngezinto ezifana nokwahlukana.—Luka 6:31.

Imeko 2

Ufumana imms enefoto engcolileyo esuka komnye wabantwana ofunda nabo esikolweni. Uza kwenza ntoni?

 1. Uyikhupha ngoko nangoko efowunini yakho.

 2. Uyithumela kubo bonke abahlobo bakho.

Impendulo echanileyo: A. “i-Sexting” ithoba isidima somntu wonke obandakanyekileyo. Sukuvuma ukuba ngomnye wabayenzayo!—Efese 5:3, 4.

Imeko 3

Kungena isms usetafileni yokutyela ukunye nentsapho yakho. Uza kwenza ntoni?

 1. Uza kuyijonga ucinga ukuba intsapho yakho iza kukuxolela.

 2. Uza kulinda de nigqibe ukutya uze uyijonge.

Impendulo echanileyo: B. Isms ingalinda. Yintsapho yakho ebalulekileyo.—Filipi 1:10.