Siyintoni isifungo sokungabelani ngesondo?

Isifungo sokungabelani ngesondo sisithembiso somlomo okanye esibhaliweyo sokuzigcina unyulu de utshate.

Ngeminyaka yoo-1990 zaye zaxhaphaka izifungo zokungabelani ngesondo xa kwiNdibano YamaBhaptizi AkuMzantsi, kwaqaliswa iphulo elithi, “Uthando Lokwenene Luyalinda”—inkqubo eyayiquka impembelelo entle kulutsha kunye nemigaqo yeBhayibhile ukuze lukhuthazwe ukuba lungavumi ukwabelana ngesondo ngaphambi komtshato.

Ngokukhawuleza emva koko, kwaqala enye inkqubo ebufana nale, apho abo babekho yaye bezenzile izifungo, bafumana iiringi zesilivere ezimela (nezibakhumbuza) isithembiso sabo sokungabelani ngesondo ngaphambi komtshato.

 Ngaba ziyasebenza izifungo zokungabelani ngesondo?

Impendulo ixhomekeke kulo mntu umbuzayo.

  • Abaphandi uChristine C. Kim noRobert Rector bathi: “Uphando lubonisa ukuba izifungo zokungabelani ngesondo ziye zabangela ulutsha alwakhawuleza ukwabelana ngesondo.”

  • Uphando lweGuttmacher Institute luthi: “Ulutsha oluye lwenza ‘izifungo zokungabelani ngesondo’ nalo lunako ukwabelana ngesondo ngaphambi komtshato kanye njengolo lungazenzanga.”

Kutheni zingafani nje iimpendulo?

  • Olunye uphando luthelekisa abo benze izifungo kunye nabo bangazenzanga, abanembono eyahlukileyo ngesondo.

  • Olunye uphando luthelekisa abo benze izifungo kunye nabo bangazenzanga, abanembono efanayo ngesondo.

Olu phando lokugqibela lubonisa ntoni? UGqr. Janet Rosenbaum oyingcali kwiingxaki zempilo zolutsha uthi: “Emva kweminyaka emihlanu, abo benze izifungo nabangazenzanga abohluki kwaphela kwindlela yokuziphatha ngokwesini.”

 Into ebhetele onokuyenza

Iinkqubo zokufunga ngokungabelani ngesondo zilusukelo oluhle. Ingxaki kukuba azibetheleli imigaqo efunekayo ukuze umntu aqhubeke ephila ngokuvisisana nesifungo eso. UGqr. Rosenbaum uthi abaninzi abenza isifungo sokuhlala benyulu “abasifaki entliziyweni. Umntu umele azigcine enyulu kuba enze isigqibo aqinisekileyo ngaso, kungekhona kuba nje eyinxalenye yenkqubo ethile.”

IBhayibhile iyasikhuthaza isigqibo sobuqu sokuzigcina sinyulu, kungekhona ngokwenza isithembiso ngomlomo okanye esibhalwe phantsi, kodwa ‘ngokuqeqesha amandla ethu okuqonda ukwahlula okulungileyo nokubi.’ (Hebhere 5:14) Ngapha koko, ngokuzigcina unyulu awuphephi nje izifo okanye ukukhulelwa, kodwa uhlonela uMsunguli womtshato.—Mateyu 5:19; 19:4-6.

Imigaqo eseBhayibhileni yenzelwe ukunceda thina. (Isaya 48:17) Bonke abantu kungakhathaliseki ukuba bangakanani ngeminyaka, banako ukuzimisela ukuthobela umyalelo kaThixo ‘wokusaba kulo uhenyuzo.’ (1 Korinte 6:18) Xa betshatile, baya kuthandana namaqabane abo, bengenaxhala okanye bezisola, nto leyo eba yimiphumo yokwabelana ngesondo ngaphambi komtshato.