“Ndiqhelile ukuva abantu bethuka kangangokuba andisothuki nokothuka. Yinto nje eqhelekileyo.”—UChristopher, ona-17.

“Ngoxa ndandisengumntwana, ndandithuka kakhulu. Kwakulula nje ukuthuka kodwa kwakunzima ukuyeka.”—URebecca, ona-19.

 Imibuzo onokuzibuza yona

 • Ikuchaphazela njani into yokuba abanye abantu bethuka?

  • Andiqapheli kwanto—ivakala iyinto nje eqhelekileyo.

  • Iyandikhathaza kona—kodwa ndiyamkele.

  • Iyandikhubekisa—andide ndiyiqhele.

 • Uthuka kangakanani?

  • Andithuki tu

  • Ngamaxesha athile

  • Ndisoloko ndithuka

 • Ngokwendlela izinto ozibona ngayo, ukuthuka kunjani?

  • Yinto engenamsebenzi

  • Yinto embi

 Isizathu sokuba kube yingxaki

Ngaba ukuthuka ukujonga njengento embi? Usenokuthi: ‘Akunjalo. Kukho iingxaki ezinkulu esinokuzikhathaza ngazo. Phofu, bonke abantu bayathuka!’ Ngaba yinyani leyo?

Ngaba ubusazi ukuba baninzi abantu abangathukiyo? Kukwakho nezinto ezimbalwa abazaziyo abanye abantu abangazaziyo. Ngokomzekelo:

 • Ukuthuka asingomazwi nje kuphela. Indlela othetha ngayo idiza ubuntu bakho. Ukuthuka kubonisa ukuba awuyikhathalelanga indlela abavakalelwa ngayo abanye abantu. Ngaba ungumntu onjalo?

  IBhayibhile ithi: “Izinto eziphuma emlonyeni ziphuma entliziyweni.”—Mateyu 15:18.

  Ukuthuka kungcolile. Kutheni uzingcolisa—okanye ungcolisa abanye—ngako?

 • Ukuthuka kunokwenza abanye abantu bakujonge kakubi. Incwadi ethi Cuss Control ithi: “Indlela esithetha ngayo idiza abahlobo esiza kuba nabo, umlinganiselo wentlonipho esiza kuyifumana kumalungu eentsapho zethu nabantu esisebenza nabo, umlinganiselo wobuhlobo esinabo nabanye, indlela esiza kubaphembelela ngayo abanye, enoba siyawufumana kusini na umsebenzi nendlela abantu abangasaziyo abaza kusabela ngayo.” Le ncwadi yoleka ngelithi: “Zibuze enoba ubuhlobo bakho nabanye bungaphucuka kusini na ukuba awuthuki.”

  IBhayibhile ithi: ‘Makususwe kuni . . . ukutshabhisa.”—Efese 4:31.

 • Ukuthuka akukwenzi uthandeke njengokuba ucinga. Kwincwadi yakhe ethi How Rude! uGqr. Alex Packer uthi: “Kuyadina ukuphulaphula abantu abasoloko bethuka.” Woleka ngelithi, “into ethethwa ngumntu othukayo ayiye ivakale ibhadlile, ikrelekrele okanye inovelwano. Yaye ukuba usoloko uthetha into engavakaliyo nengacacanga kungekudala nengqondo yakho ayizi kuba krelekrele.”

  IBhayibhile ithi: “Makungaphumi lizwi libolileyo emlonyeni wenu.”—Efese 4:29.

 Onokukwenza

 • Khawuzame oku. Kunganjani xa kuphela inyanga okanye ngaphantsi ungakhange uthuke? Ungayibhala kwikhalenda indlela oqhuba ngayo. Ukuze unamathele kolo sukelo lwakho, kusenokufuneka wenze ezinye izinto. Ngokomzekelo:

 • Kuphephe ukuzonwabisa ngezinto eziza kuzalisa ingqondo yakho ngezithuko. IBhayibhile ithi: “Unxulumano olubi lonakalisa imikhwa elungileyo.” (1 Korinte 15:33) “Unxulumano” alubhekiseli nje kuphela ebantwini kodwa lukwaquka nendlela yokuzonwabisa—iimuvi ozibukelayo, imidlalo yevidiyo nomculo owuphulaphulayo. UKenneth, ona-17 uthi: “Kulula ukucula nemvumi ibe uyalibala ukuba loo ngoma uyiculayo iyathuka—kuba nje isitsho kamnandi.”

 • Caca ukuba ukhulile. Abanye abantu bayathuka kuba becinga ukuba loo nto ibenza babonakale bebadala. Kodwa akunjalo. IBhayibhile ithi ngabantu abadala, “amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukwahlula okulungileyo nokubi.” (Hebhere 5:14) Ababi nemilinganiselo ephantsi kuba nje befuna ukuzithandisa kwabanye.

Licacile elokuba, ukuthuka kungcolisa ingqondo ngeengcinga ezimbi. Ibe ke baninzi abantu abangcolileyo phandl’ apha! Incwadi ethi Cuss Control icebisa ngelithi: “Musa ukuba ngomnye wabo nawe, kuba sebebaninzi kakade. Ncedisa ukuze ilungiswe le nto. Uya kuziva ufeze nto ibe nabantu baya kukuthanda.”