Into onokuyenza

Bakhethe kakuhle abantu oncokola nabo. Ukuba iitshomi zakho okanye abantwana beklasi yakho baqalisa ukuncokola ngokulalana, ukuhlala uncokole nabo kuya kwenza kube nzima ukucinga kakuhle. Unokukwazi ukumka apho ngaphandle kokubonakala ngathi uzenza ilungisa, futhi bangakuhleki.

Ngaba unokuyiyeka inevirus ikhompyutha yakho? Ngoko kutheni ucinga ngezinto ezingcolileyo?

Kuphephe ukuzonwabisa ngezinto ezikhuthaza la manyala. Namhlanje iindlela zokuzonwabisa zenzelwe ukuvuselela umdla ongafanelekanga wokulalana. Sithini isiluleko seBhayibhile? “Masizihlambulule kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya, sigqibelelisa ubungcwele sisoyika uThixo.” (2 Korinte 7:1) Kubaleke ukuzonwabisa okuvuselela le minqweno.

Musa ukukulibala oku: Umnqweno wokulala nomntu awuphosakalanga. Ngaphezu koko, uThixo wadala indoda nomfazi ukuba bathandane, ngoko xa sele betshatile bakhululekile ukuba bangalala kunye. Ukuba uyatshiseka, sukucinga ukuba wonakele okanye ungcolile.

Eyona nto ibalulekileyo: Ixhomekeke kuwe into ofuna ihlale isengqondweni yakho. Unokucinga izinto ezifanelekileyo uze ungalali nomntu ongatshatanga naye ukuba ufuna njalo!