‘Abantu abandivuleli mna umnyango; kutheni mna ndifanele ndibavulele?’

‘Ngaba azikho izinto ezibaluleke ngakumbi endinokuzikhathaza ngazo kunokuthi “ndiyacela,” “enkosi” nokuthi “uxolo”?’

‘Akuyomfuneko ukuba ndibe nembeko kubantwana basekhaya. Siyintsapho nje.’

Ngaba amanye kula mabinzana angasentla sikhe siwathethe? Ukuba kunjalo, sakuphoswa ziingenelo zokuba nembeko.

 Ofanele ukwazi ngokuba nembeko

Ukuba nembeko kunokuphucula ezi nkalo zintathu zilandelayo ebomini bakho:

 1. Indlela owaziwa ngayo. Indlela obaphatha ngayo abanye abantu ithetha okuthile ngawe. Ukuba unembeko, abantu baza kukujonga njengomntu oqolileyo nabanokuthembela kuye ibe nabo baza kukuphatha ngendlela efanayo. Noko ke, ukuba ukrwada abantu baza kugqiba ngelokuba uyazithanda ibe ngenxa yoko usenokungawufumani umsebenzi, uphoswe nazezinye izinto. Njengoko iBhayibhile isitsho, “umntu okhohlakeleyo uyizisela ishwangusha inyama yakhe.”—IMizekeliso 11:17.

 2. Abahlobo bakho. IBhayibhile ithi: “Yambathani uthando, kuba lungumxokelelwane ogqibeleleyo womanyano.” (Kolose 3:14) Oku kubaluleke nangakumbi kubahlobo. Abantu bayatsaleleka kubantu abanembeko nababaphatha kakuhle. Phofu ke, ngubani obengathanda ukuba phakathi kwabantu abakrwada?

 3. Indlela abantu abakuphatha ngayo. Ibhinqa eliselula elinguJennifer lithi: “Ukuba usoloko unobubele, ekuhambeni kwexesha nabantu abakrwada bayanyibilika.” Kakade ke, ukuba ukrwada nabantu baza kuba krwada. IBhayibhile ithi: “Nomlinganiselo enilinganisela ngawo, baya kunilinganisela kwangawo nani.”—Mateyu 7:2.

Inyaniso yile: Suku ngalunye sidibana nabantu. Le ndlela ubaphatha ngayo abantu yile ndlela baza kukuphatha ngayo nabo. Singatsho nje sithi, kubalulekile ukuba nembeko!

 Indlela onokuphucula ngayo

 1. Zihlole ubone enoba unayo na imbeko. Zibuze le mibuzo: ‘Ngaba ndiyabahlonela abantu abadala? Nditsho kangaphi ukuthi “ndiyacela,” “enkosi” okanye “uxolo”? Ngaba ndibaphazamisa besathetha abanye—mhlawumbi ngokufunda okanye ngokuphendula ii-sms? Ngaba abazali nabantwana basekhaya ndiyabahlonela, okanye ndibaphatha nanjani na kuba “beyintsapho”?’

  IBhayibhile ithi: “Ekuboniseni imbeko omnye komnye khokelani.”—Roma 12:10.

 2. Zibekele usukelo. Bhala phantsi iinkalo ezintathu onokuphucula kuzo. Ngokomzekelo, uAllison ona-15 uthi kufuneka afunde “ukuphulaphula kunokuba asoloko ethetha.” UDavid ona-19 uthi kufuneka ayeke ukuthumela imiyalezo ngoxa ekunye nentsapho yakowabo okanye abahlobo. Uthi: “Kukungabi nambeko ukwenza loo nto. Xa ndisenza loo nto ndithi kubo kubhetele ndithethe nomnye umntu kunokuba ndithethe nabo.” UEdward ona-17 uthi kufuneka ayeke ukuphazamisa abantu besathetha. UJennifer ebekukhe kwathethwa ngaye uthi uza kuphucula indlela abaphatha ngayo abantu abakhulileyo. Uthi: “Ndidla ngokubabulisa ndingxamile ndize emva koko ndiye kwiintanga zam. Kodwa ngoku ndizinika ithuba lokubazi. Loo nto iye yandinceda ndaphucula kakhulu ekuboniseni imbeko.”

  IBhayibhile ithi: “Ninyamekela, kungekuphela nje izilangazelelo zobuqu, kodwa kwanezilangazelelo zabanye.”—Filipi 2:4.

 3. Zihlole ukuba uqhuba njani. Kangangenyanga, hlola indlela ozenza ngayo izinto kule nkalo ufuna ukuyiphucula. Ekupheleni kwenyanga, zibuze: ‘Ukuba nembeko kwam kuye kwandinceda njani ndangumntu ongcono? Kufuneka ndiphucule phi?’ Zibekele usukelo olutsha.

  IBhayibhile ithi: “Kanye njengoko nifuna abantu benze kuni, yenzani ngendlela efanayo kubo.”—Luka 6:31.