Ukholelwa ekubeni izinto zadalwa, kodwa awukhululeki ukuthetha ngaloo nto esikolweni. Mhlawumbi iincwadi zesikolo zithi izinto zange zadalwa kodwa zazivelela, unalo nexhala lokuba ootitshala nabantwana ofunda nabo baza kuhlekisa ngawe. Ungakhululeka njani ukuze ukwazi ukucacisa inkolelo yakho yokuba zonke izinto zadalwa?

 Unako ukuyenza le nto!

Unokucinga ngolu hlobo: ‘Hayi mna andikho krelekrele, andinako ukuxoxa nabanye ngale nto.’ Le yindlela uDanielle awayekade ecinga ngayo. Uphinda athi, “Ndandingakuthandi tu ukuphikisana notitshala nabantwana endandifunda nabo.” UDiana yena uthi: “Ndandibhidakala xa besebenzisa amagama anzima esayensi.”

Noko ke, musa ukuzama ukubatsalela ecaleni lakho. Okuvuyisayo kukuba, akuyomfuneko ukuba ube krelekrele kwizifundo zesayensi ukuze ucacise isizathu sokuba ukholelwa ekubeni zonke izinto ezikhoyo zadalwa.

Icebiso: Sebenzisa le ndlela ilula iseBhayibhileni ekumaHebhere 3:4: “Ndlu nganye inomakhi wayo, kodwa lowo wazakhayo zonke izinto nguThixo.”

Xa ithetha ngamaHebhere 3:4, enye intombazana enguCarol ithi: “Khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho uhamba kwihlathi elishinyeneyo. Kule ndawo ukuyo akukho kwanto ethi kukho abantu. Ukuba uthe gqi nomcinga upha phantsi, abantu abaninzi bebeya kuthi, ‘Ukhona umntu obelapha.’ Ukuba into encinane nengenamsebenzi njengomcinga ibonisa ukuba yenziwe ngumntu onengqondo, kubeka phi ke ngendalo!”

Ukuba umntu uthi: “Ukuba yinyani le yokuba zonke izinto zadalwa, ngubani ke owadala uMdali?”

Unokuphendula uthi: “Isibakala sokuba singazi yonk’ into ngoMdali asithethi kuthi akakho. Ngokomzekelo, usenokungayazi imvelaphi yomntu owenza iselfowuni yakho, kodwa uqiniseke ngelokuba wayenza, akunjalo? [Mvumele aphendule.] Zininzi izinto esinokuzifunda ngoMdali. Ukuba uyafuna ukuzazi, ndingakufundisa.”

 Lungiselela kwangaphambili

IBhayibhile ithi ‘ufanele ukulungele ukuzithethelela phambi kwakhe wonk’ ubani ofuna kuwe isizathu sethemba elikuwe, kodwa usenjenjalo ngomoya wobulali nentlonelo enzulu.’ (1 Petros 3:15) Kukho izinto ezimbini ekufuneka uziqonde—oko ukuthethayo, nendlela okuthetha ngayo.

 1. Oko ukuthethayo. Kubalulekile ukuthanda uThixo, ibe kunokukukhuthaza ukuba uthethe ngaye. Kodwa ukuxelela abanye ngendlela omthanda ngayo uThixo akwanelanga yaye akunakubenza babone ukuba zonke izinto zidalwe nguye. Kungakuhle ukwenza imizekelo ngendalo ukuze ungqine into yokuba uThixo wadala.

 2. Indlela othetha ngayo. Zithembe kodwa ungabi krwada okanye ubadelele abanye. Abantu banokuyiva into oyithethayo ukuba uyazihlonela iinkolelo zabo uze ubavumele bazenzele ukhetho lwabo.

  “Ndicing’ ukuba kubalulekile ukuba ungabi krwada okanye ube ngungqondo-ngqondo othile. Isenokungahambeli ndawo naloo ncoko ukuba uthetha ngendelelo.”—UElaine.

 Izinto ezinokukunceda ukwazi ukucacisa inkolelo yakho

Ukulungiselela ukumela iinkolelo zethu kufana nokuzilungiselela ngaphambi kokuba imozulu itshintshe

Enye intombazana enguAlicia ithi: “Ukuba andikhange ndilungiselele kakuhle, ndiyathula kuba ndingafuni kuhlazeka.” Njengoko uAlicia ebonisa, ukuze siphumelele kufuneka silungiselele kakuhle. UJenna uthi, “kuba ngcono noko xa ndinomzekelo oxhasa inkolelo yam.”

Ungayifumana phi imizekelo? Ulutsha oluninzi luye lwaphumelela kuba lusebenzise ezi zinto zilandelayo:

 • Ngaba Izinto Eziphilayo Zadalwa?

 • The Origin of Life—Five Questions Worth Asking

 • The Wonders of Creation Reveal God’s Glory (ividiyo)

 • Amanqaku akuVukani! athi, “Ngaba Yadalwa?” ayafumaneka nakwiWatchtower LAYBRARI EKWI-INTANETHI (Bhala la magama “ngaba yadalwa” [kanye ngale ndlela ibonisiweyo.])

 • Sebenzisa iWatchtower LAYBRARI EKWI-INTANETHI ukuze uzenzele uphando olungakumbi.

Mhlawumbi kungaluncedo ukufunda amanqaku andulela eli athi, “Ngaba Izinto Zadalwa Okanye Zazivelela?”

 1. Inxalenye 1: Kutheni Ukholelwa KuThixo?

 2. Inxalenye 2: Kutheni Ufanele Ungayikholelwa Into Yokuba Izinto Zazivelela?

 3. Inxalenye 3: Kutheni Umele Ukholelwe Ukuba Izinto Zadalwa?

Icebiso: Khetha imizekelo oyithandayo. Kuza kuba lula ukuyikhumbula yaye uza kukwazi ukuthetha ngokuzithemba. Khawuqhelisele indlela oza kuthetha ngayo.