Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Kuthekani Ukuba Andonwabi Xa Ndikunye Nabo?

Kuthekani Ukuba Andonwabi Xa Ndikunye Nabo?

Into onokuyenza

Okokuqala, bazi abantu okufumanisa kunzima kakhulu ukuba kunye nabo.

Iminyaka:

Andonwabi xa ndikunye . . .

 • neentanga zam

 • nabantwana abadala kum

 • nabantu abakhulileyo

Izinto abakwaziyo ukuzenza:

Andonwabi xa ndikunye . . .

 • neembaleki

 • nabantu abaneetalente

 • noongqondo-ngqondo

Ubuntu:

Andonwabi xa ndikunye . . .

 • nabantu abazithembileyo

 • noosaziwayo

 • abakwiqela elithile labantu

Okwesibini, khetha into oyenzayo xa ukunye naba bantu bachazwe ngasentla.

 • Ndenza ngathi ndithanda ezi zinto bazithandayo okanye ndilichule elifana nabo.

 • Andizihoyi izinto abazithandayo ndize ndincokole ngezam.

 • Ndiyathula ndize ndibashiye xa kuvela ithuba.

Okwesithathu, makuqale wena! Akunakusoloko ufuna ukuba abantu beze kuwe; ngamanye amaxesha nguwe ofanele uye kubo. (Filipi 2:4) Unokukwenza njani oku?

Khawujonge abantu abangalingani nawe. Cinga: Kutheni ufuna ukusoloko ukunye noontanga bakho uze emva koko uthi akunabahlobo? Oko kufana nokulamba kwisiqithi esikudekuzele iintlanzi ezidadayo!

Umama wandikhuthaza ukuba ndizame ukuncokola nabantu abadala. Wathi ndiya kumangala ndakuva indlela ezininzi ngayo izinto esidibana ngazo. Wayenyanisile, kuba ngoku ndineetshomi ezininzi!”—UHelena, onama-20.

Funda ukuncokola nabantu. Eyona nto ibalulekileyo (1) kukumamela, (2) ukubuza imibuzo, (3) nokubathanda ngokwenene abantu.—Yakobi 1:19.

Ndizama ukuba ngumntu omamelayo kunokuba ngoyena uncokolayo. Yaye xa ndincokola, ndizama ukuba ndingathethi ngam okanye ndithethe kakubi ngabanye.”—USerena, one-18.

Ukuba umntu uncokola ngento endingayaziyo, ndiye ndimbuze ngezinye izinto, ukuze incoko ingapheli.”—UJared, onama-21.

Ndineentloni, ngoko ndiyazinyanzela encokweni. Kodwa ukuze ube neetshomi, kufuneka uthande abantu. Ngoko incoko iye iqalwe ndim.”—ULeah, one-16.