Funda kumzekelo kaYeremiya. Zikhuphelele eli bali uze ulifunde eBhayibhileni, mayibe ngathi le nto uyifundayo yenzeka ngoku!