Funda kwingxelo kaAhabhi, uIzebhele, Nabhoti, noEliya. Zikhuphelele eli bali uze ulifunde eBhayibhileni, mayibe ngathi le nto uyifundayo yenza ngoku!