Funda ngoPetros noKorneli, nokuba ibali labo lisifundisa ntoni ngoThixo. Zikhuphelele eli bali uze ulifunde eBhayibhileni, mayibe ngathi le nto uyifundayo yenzeka ngoku!