Funda kumzekelo kaYonatan noDavide. Zikhuphelele eli bali uze ulifunde eBhayibhileni, mayibe ngathi le nto uyifundayo yenzeka ngoku!