Funda kumzekelo kaBharuki. Zikhuphelele uze ufunde eli bali leBhayibhile, yaye le nto mayibe ngathi yenzeka nyhani!