Iphepha onokubhala kulo elinokukunceda uyilawule indlela oyisebenzisa ngayo imali yakho.