Iphepha onokubhala kulo lokukunceda umelane neengxaki zokufikisa.