Iphepha onokubhala kulo elinokukunceda uqiqe nomntu ngalo mbandela untununtunu.