Iphepha onokubhala kulo lokukunceda uphephe ukwenza izinto eziza kubangela ukuba umntu wesini esahlukileyo acinge ukuba uyamthanda.