Iphepha onokubhala kulo elingakunceda ucinge ngemithetho uze uncokole ngayo nabazali bakho.