Iphepha onokubhala kulo elikunceda uhlole izinto ozithandazelayo kuThixo.