Iphepha onokubhala kulo elikunceda ukhangeleke kakuhle.