Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

JUNI 8, 2015
EUKRAINE

Iinkundla ZaseUkraine Ziyalihlonela Ilungelo Lokungayi Emkhosini Ngenxa Yesazela Ngexesha Lokufunwa Kwabantu Abaza Kuya Emkhosini

Iinkundla ZaseUkraine Ziyalihlonela Ilungelo Lokungayi Emkhosini Ngenxa Yesazela Ngexesha Lokufunwa Kwabantu Abaza Kuya Emkhosini

Iimbambano zobupolitika nemfazwe kwimimandla esempuma yaseUkraine zabangela umongameli waseUkraine ukuba abeke umthetho wokufunwa kwabantu abaza kuya emkhosini ngehlobo lika-2014. UVitaliy Shalaiko, owayesakuba lijoni lomkhosi waseUkraine ngoku oliNgqina likaYehova, wabizwa kusetyenziswa lo mthetho. Ethetha phambi kweKomishoni Yomkhosi, uMnu. Shalaiko wachaza ukuba isazela sakhe asimvumeli ukuba aye emkhosini yaye ukulungele ukwenza nayiphi na enye into engeyonxalenye yomsebenzi wasemkhosini.

Iofisi yomkhosi yasigatya isicelo sikaMnu. Shalaiko ukuba angayi emkhosini ngenxa yesazela yaza yavula ityala nxamnye naye lokubaleka ukuya emkhosini ngexesha ekufunwa abantu ngalo. Eli yayilityala lokuqala eUkraine lokwala ukuya emkhosini ngenxa yezizathu zonqulo.

Ekubeni wayekhe walijoni, uMnu. Shalaiko uyayiqonda indlela ekubaluleke ngayo kurhulumente ukukhusela ulawulo lwakhe nabantu bakhe. Sekunjalo, uMnu. Shalaiko wacingisisa ngomgaqo weziBhalo othi masinikele “izinto zikaKesare kuKesare, kodwa izinto zikaThixo kuThixo.” * NjengomKristu, wayeziva enyanzelekile ukuhloniph’ ubomi nokubonisa uthando ngamaxesha onke kubantu bonke. *

Ematyaleni: Ngaba Ukwenza Umsebenzi Ongenanto Yokwenza Nomkhosi Kukuphepha Ukuya Emkhosini?

NgoNovemba 13, 2014, iNkundla yeNqila yaseNovomoskovsk kummandla waseDnipropetrovsk yaphulaphula isityholo sokwaphula umthetho sokuba uMnu. Shalaiko wazama indlela yokungayi emkhosini. Yafumanisa ukuba zange ababaleke abasemagunyeni bomkhosi nabacuphi, kunoko waya xa umkhosi wambizayo. Inkundla yathi uMnu. Shalaiko “unelungelo lokwenza omnye umsebenzi endaweni yokuya emkhosini nangexesha ekufunwa abantu bokuya kuwo, kuba uyinxalenye yombutho wonqulo ofundisa ukungasebenzisi izixhobo.”

Ukongezelela, inkundla yenqila yavuma ukuba uMnu. Shalaiko unelungelo lokwenza omnye umsebenzi ongenguwo owasemkhosini yaye oku“kuqinisekiswa nguMgaqo-siseko waseUkraine.” Yaphinda yavuma ukuba iNtlangano Yamalungelo Abantu YaseYurophu * nezigwebo zeNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu zikhusela inkululeko yonqulo. Ijaji yamkhulula uMnu. Shalaiko kwisimangalo sokuzama ukungayi emkhosini. Umtshutshisi wabhena.

Kwisibheno: Ngaba Indingeko Yabantu Emkhosini Ibalulekile Kunesazela?

Kwisibheno sakhe, umtshutshisi waphikisa ngelithi kumgaqo-siseko imbopheleleko yokukhusela ilizwe ibaluleke ngaphezulu kwelungelo lenkululeko lonqulo nelokwenza umsebenzi ongengowasemkhosini. Waqiqa ngelithi izigqibo zeNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu azisebenzi ngamaxesha ekufunwa ngawo abantu bokuya emkhosini.

NgoFebruwari 26, 2015, iNkundla Yezibheno yakummandla waseDnipropetrovsk yafumanisa ukuba “ukungavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela ayikokubaleka ukuya emkhosini ngezizathu ezingavakaliyo.” Kwisigwebo sayo, inkundla yajonga iinkolelo zonqulo zikaMnu. Shalaiko yaze ibhekisela kwizigwebo zeNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu yathi “iinkolelo zonqulo ezinjalo ziqinisekisa ukuba uyathotyelwa uArticle 9 weNtlangano yaseYurophu oxhasa” * inkululeko yokucinga, yesazela neyonqulo.

Inkundla yezibheno yaphinda yavuma ukuba uArticle 9 weNtlangano Yamalungelo Abantu YaseYurophu akavumeli ukuba ukuxhalabela ukhuseleko lwelizwe kubesisizathu sokungakwazi ukusebenzisa amalungelo aqinisekisiweyo.” Iijaji zaqiqa ngelithi “ilungelo lokungavunyelwa sisazela alinakungahoywa ngenxa yokuxhalabela ukhuseleko lwelizwe.” Zagqiba kwelokuba umthetho waseUkraine welungelo lokwenza umsebenzi ongenguwo owasemkhosini usebenza nangamaxesha ekufuneka abantu ngawo. Igxininisa isigqibo senkundla, inkundla yezibheno yamkhulula uVitaliy Shalaiko.

Ukusebenzisa Amalungelo Abantu Akulotyala

Ezi zigqibo zenkundla yamatyala nenkundla yezibheno zasempuma yaseUkraine zihlonela amalungelo okungayi emkhosini ngenxa yesazela nokwenza umsebenzi ongenanto yokwenza nomkhosi—kwanaxa kukho iimeko zongxamiseko elizweni. Izigqibo ezenziwa kwityala lika Mnu. Shalaiko zihambisana nokuhambela phambili komthetho wasehlabathini wokuhlonela ilungelo elisiseko lokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela. *

Sekunjalo, umtshutshisi wabhena kwangezizathu ezifanayo kwiNkundla Ephakamileyo Yamatyala Embambano Nolwaphulo mthetho ezazijongiwe zaza zakhatywa yinkundla yezibheno. NgoAprili 30, 2015, igqwetha likaMnu. Shalaiko lafaka isicelo esigatya isibheno somtshutshisi.

UVitaliy Shalaiko ngomnye wamaNgqina amaninzi eUkraine awaye abizelwa emkhosini. Ngentlonelo ayaya xa ebizwa aze acele ukwenza umsebenzi ongenguwo owasemkhosini ongangqubaniyo neenkolelo zawo zonqulo awazixabisileyo. Ezizicelo zidla ngokuhlonitshwa, yaye ambalwa amaNgqina aye ajongane nokugwetywa. Ngoku kusezandleni zenkundla ephakamileyo yaseUkraine ukuqinisekisa ukuba iUkraine iyasihlonipha isicelo samaNgqina sokuvunyelwa ukungayi emkhosini ngenxa yesazela.

^ isiqe. 7 IUkraine yagunyazisa iNtlangano Yamalungelo Abantu YaseYurophu ngo-1997.

^ isiqe. 10 Inkundla yezibheno yabhekisela kwizigwebo seNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu zala matyala-Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia and Bayatan v. Armenia.

^ isiqe. 13 Bona Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, §§ 98-111, ECHR 2011; Jeong et al. v. Republic of Korea, UN Doc CCPR/C/101D/1642-1741/2007 (24 March 2011) §§ 7.2-7.4.