Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

APRILI 15, 2015
EGEORGIA

Iphulo LamaNgqina KaYehova LangoAprili

Iphulo LamaNgqina KaYehova LangoAprili

NgoAprili 1, 2015, amaNgqina KaYehova akwiRiphabliki YeGeorgia aye enza iphulo lokuya emapoliseni, koomasipala nakubatshutshisi. Injongo yeli phulo kukwazisa ngesigwebo sakutshanje seNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu, iBegheluri and Others v. Georgia, esiphathelele ukuxhatshazwa kwamalungelo amaNgqina KaYehova aseGeorgia. Eli phulo lazisa abasemthethweni ngeenkcukacha zetyala, ngesigwebo nangonqulo lwamaNgqina KaYehova.

Indlela Ebekade Exhatshazwa Ngayo AmaNgqina AseGeorgia

Ukususela ngo-1999 ukusa ngo-2003, abalandeli bomfundisi owasikwayo wecawa yobuOthodoki bahlanganisana baliqela baza bahlasela amaNgqina KaYehova bewabetha kanobom. Nangona amaNgqina afaka izikhalazo eziyi-784 emapoliseni ngenxa yoku kuhlaselwa, abezomthetho zange bazihoye bada bawabetha nabo. Akukho nesinye isikhalazo esiye samanyelwa. Ngenxa yokuba abasemthethweni baseGeorgia bengazange benze nto, abahlaseli baye baqinis’ isandla kumaNgqina, de bawabethela ezinkundleni, ezindibanweni nasezitratweni.

Izigqibo ZeNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu Zitshintsha Izinto

AmaNgqina KaYehova aseGeorgia afaka izicelo ezibini kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu ngenxa yezi ntlaselo. Le Nkundla yaligweba ngoMeyi 2007 ityala lokuqala, * yaza elesibini—iBegheluri and Others v. Georgia—yaligweba ngo-Oktobha 2014. Kuzo zozibini ezi zigwebo, iNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu yakugxeka ukubandakanyeka kweGeorgia kwezi ntlaselo, yatsho isithi ukungazihoyi kwayo kuko okubangele oku kuxhatshazwa kungaka. Le Nkundla yathi kwisigwebo sayo sikaBegheluri, “abezomthetho eGeorgia baye ababohlwaya abo bebehlasela amaNgqina KaYehova, nto leyo ebangele ukuba baqatsele aph’ ekuwahlaseleni.” *

Iyancomeka into yokuba urhulumente waseGeorgia azibophelele ukuphelisa ukuxhatshazwa ngokwenza esi saziso emva kwesigwebo sikaBegheluri:

“IGeorgia izimisele ukukhusela inkululeko yokucinga, yokukhokelwa sisazela, eyonqulo namalungelo abantu. Eli lizwe lifuna ukuqinisekisa ukuba bonke abantu baphathwa ngokulinganayo futhi bathethelelwe abantu abangawanikwayo amalungelo abo. Soze iphinde ingazihoyi okanye izinyamezele ezi ntlaselo.”

Kufika Isiqabu EGeorgia

Iimeko zamaNgqina KaYehova eGeorgia azisafani nangaphambili. Ngoku amaNgqina anqula ngokukhululekileyo ibe ababulela gqitha abasemthethweni ngenxa yokuba ngoku bewanika amalungelo awo. AmaNgqina KaYehova aye akwazi ukwakha izindlu zokunqula futhi kutshanje aye andisa nekomkhulu lawo kule ngingqi.

Kodwa ke, amanye amagosa akukho nto ingako ayaziyo ngamaNgqina KaYehova ibe kusenokwenzeka ukuba akazi kwanto ngesigwebo sikaBegheluri okanye isaziso sikarhulumente. Eny’ into, isaman’ ukwenzeka into yokuhlaselwa ngenxa yonqulo kodwa kungabanjwa mntu—ngokomzekelo, ngo-2014 amaNgqina afake izimangalo eziyi-30 zokubethwa. Aye afaka nezinye izimangalo kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu ngenxa yesi sihelegu. *

Iphulo langoAprili lifanele lizise isiqabu, amalungelo abantu ahlonitshwe kulo lonke elaseGeorgia. AmaNgqina KaYehova ayayibulela into yokuba urhulumente waseGeorgia ezibophelele ukuba uza kuwathethelela xa ehlaselwa, ibe alindele ukuba urhulumente uza kuhlala ezimisele ukubathathel’ amanyathelo bonke abo bawahlaselayo.

^ isiqe. 6 IMembers of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 71156/01, 3 Meyi 2007.

^ isiqe. 6 IBegheluri and Others v. Georgia, no. 28490/02, § 145, 7 Oktobha 2014.

^ isiqe. 11 ITsartsidze v. Georgia, no. 18766/04, yange-26 kaMeyi 2004 — Abantu abangazange banqandelwe bebethwa ngabezomthetho; iBiblaia and Others v. Georgia, no. 37276/05, yange-10 kaSeptemba 2005 — Abantu abangazange banqandelwe bebethwa ngabezomthetho; iTsulukidze and Others v. Georgia, no. 14797/11, yange-27 kaJanuwari 2011 — Ukungakwazi ukuphanda kakuhle nokungagwebi amatyala alithoba okuhlaselwa.