Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

JULAYI 4, 2017
ETURKMENISTAN

Ngaba ITurkmenistan Iza Kuzithobela Izigqibo Ezenziwe YiKomiti Yamalungelo Abantu Yombutho Wezizwe Ezimanyeneyo?

Ngaba ITurkmenistan Iza Kuzithobela Izigqibo Ezenziwe YiKomiti Yamalungelo Abantu Yombutho Wezizwe Ezimanyeneyo?

Kwizigqibo ezilishumi zakutshanje, iKomiti Yamalungelo Abantu Yombutho Wezizwe Ezimanyeneyo yayalela urhulumente waseTurkmenistan ukuba akhusele ilungelo labantu belo lizwe. * Izigqibo ezenziwa ngo-2015 nango-2016, zabonisa ukuba urhulumente ufanele ayeke ukohlwaya abantu abangenzi izinto ngenxa yezazela zabo ibe ufanele athobele uMnqophiso Wezizwe Ngezizwe Wamalungelo Asentlalweni Nawezobupolitika iTurkmenistan eyinxalenye yawo.

AmaNgqina Adinga Uncedo

Izigqibo zeKomiti zazisekelwe kwizikhalazo ezafakwa ngoSeptemba 2012 ngamaNgqina alishumi awohlwaywayo ngenxa yokuba engazange aye emkhosini ngenxa yezazela zawo. Asithoba kuwo avalelwa entolongweni ibe aphathwa kakubi apho aza abethwa. Kwakhona kwakushushu, kumdaka kakhulu kwintolongo ayekuyo, inabantu abaninzi ibe ayenokusulelwa nazizifo.

Sigqibo ngasinye esenziwa yiKomiti sathi iTurkmenistan iye yanyhasha “inkululeko yokucinga, eyesazela neyonqulo” yabantu abangayiyo emkhosini ngenxa yesazela. IKomiti yathi iTurkmenistan ayikhange “iwaphathe kakuhle nangembeko” ibe “iye yawangcungcuthekisa, yawakhohlakalela yaza ayawaphatha ngesidima” la maNgqina mane ebesentolongweni.

IKomiti yathi ukuze kulungiswe le nto yokunyhashwa kwamalungelo amaNgqina, urhulumente waseTurkmenistan ufanele azitshabalalise iingxelo zolwaphulo-mthetho zamaNgqina, awabuyekeze, aze ahlaziye umthetho ukuze aqinisekise ukuba “liyahlonitshwa ilungelo lawo lokungazenzi ezinye izinto ngenxa yezazela zawo.” Kwakhona le Komiti yayalela urhulumente ukuba angathath’ icala, aphandisise ngeengxelo zokuphathwa kakubi kwawo aze atshutshise nabani na obekek’ ityala.

Ngo-2013, amanye amaNgqina amahlanu afaka izikhalazo kwakule Komiti ngenxa yendlela aye ohlwaywa ngayo kuba engayi emkhosini ngenxa yezazela zawo. Amagqwetha awo ayelindele ukuba izigqibo ezaziza kwenziwa zaziza kufana neziya zenziwa kula maNgqina alishumi.

Ukuphathwa Kakubi Ngokugqithiseleyo KukaNavruz Nasyrlayev

UNavruz Nasyrlayev

Esinye isigqibo seKomiti, esenziwa ngoJulayi 15, 2016, sasinento yokwenza noNavruz Nasyrlayev. Xa wabizelwa emkhosini ngoAprili 2009 eneminyaka eyi-18, wabachazela abasemagunyeni ukuba isazela sakhe asimvumeli ukuba aye. Sekunjalo, wathi ukulungele ukwenza eminye imisebenzi. Wabanjwa waza wavalelwa kangangeminyaka emibini kwintolongo eseSeydi. Ngoxa wayelapho, wayekhe ohlwaywe ngokuvalelwa yedwa esiseleni aze abethwe kanobom ngamapolisa azigqumileyo.

NgoJanuwari 2012, kangangenyanga emva kokuba ekhululwe, uMnumzan’ uNasyrlayev waphinda wabizelw’ emkhosini. Waphinda wathi ukulungele ukwenza eminye imisebenzi kodwa wabanjwa waza wavalelwa eminye iminyaka emibini ngaphantsi kweemeko ezimbi kakhulu. Njengakuqala, wabethwa kanobom waza wanyanzelwa ukuba enze umsebenzi othob’ isidima.

Kwanamalungu entsapho kaMnumzan’ uNasyrlayev aba sengxakini. Emva nje kokuba iKomiti ithumele isikhalazo sakhe kurhulumente waseTurkmenistan ukuze aphendule, amapolisa agqogqa kowabo eDashoguz, aphatha kakubi abantu bakowabo neendwendwe, ngaloo ndlela eziphindezela ngenxa yokuba efake isikhalazo.

Nangona uMnumzan’ uNasyrlayev wakhululwa entolongweni ngoMeyi 2014, usenazo izivubeko. IKomiti yathi, waphathwa kakubi waza wavalelwa kabini ngenxa “yento enye, isazela.” IKomiti yaqukumbela ngokuthi: “Ukungavumi [kukaMnumzan’ uNasyrlayev] ukungayi emkhosini ngenxa yezinto azikholelwayo . . . , ukubanjwa nokuvalelwa kwakhe kabini kuphazamisa inkululeko yokucinga, eyesazela neyonqulo.”

Ngaba ITurkmenistan Iyawuze Iwaphathe Kakuhle AmaNgqina KaYehova?

Ngo-2012, kwingxelo yamalungelo abantu eTurkmenistan, iKomiti yabongoza urhulumente ukuba “ayeke ukutshutshisa bonke abantu abangayiyo emkhosini ngenxa yesazela ize ibakhulule abasentolongweni ngenxa yoko.” NgoFebruwari 2015, urhulumente waseTurkmenistan wakhulula iNgqina lokugqibela elalivalelwe ngenxa yesazela. Ukususela ngoko, akuzange kuphinde kubekho Ngqina livalelwayo kuba lingayi emkhosini ngenxa yesazela.

Noko ke, ngokutshutshisa nangokohlwaya amaNgqina angayiyo emkhosini ngenxa yesazela, urhulumente waseTurkmenistan uqhubeka ephazamisa umsebenzi wakhe wokukhusela amalungelo abantu.

  • Kwezinye iimeko, urhulumente waseTurkmenistan uye agwebe amaNgqina angayiyo emkhosini ngenxa yesazela ngokuba enze umsebenzi onzima. Ukususela ngasekupheleni kuka-2014, iinkundla zayalela ukuba la maNgqina ahlawule urhulumente i-20 pesenti yomvuzo wawo kangangonyaka ukuya kwemibini. Sithethanje amaNgqina amabini enza umsebenzi onzima.

  • Kwezinye iimeko, abasemagunyeni bayawacinezela amaNgqina angayiyo emkhosini ngenxa yesazela, bewanyanzela ukuba aziyeke iinkolelo zawo.

UArtur Yangibayev

Ngokomzekelo, ngoJuni 16, 2016, umphathi wamapolisa ehamba namanye amabini, baya endlini ka-Artur Yangibayev, oliNgqina elafaka isicelo sokwenza eminye imisebenzi kunokuya emkhosini. Bamthatha baza bamsa kwiofisi yomtshutshisi, ibe apho bampheka bemophula ngemibuzo baza bamnyanzela ukuba abhale ileta erhoxisa isicelo sakhe. Kamva, uMnumzan’ uYangibayev wafaka isikhalazo soko kwakwenzekile ibe emva kweeveki ezintathu ebanjiwe, wakhululwa nangona wayebekelwe imiqathango kangangeminyaka emibini. *

Ukungakhathalelwa Kwamalungelo Abantu Okungakhange Kulungiswe

Ngaphandle kokuphatha kakubi amaNgqina ngenxa yokungayi emkhosini, iTurkmenistan iphinda iwabekel’ imiqathango ngomsebenzi wawo. Ingxelo yangoJanuwari 2017 yeKomiti YeZizwe Ezimanyeneyo Enxamnye Nokungcungcuthekiswa Kwabantu yabongoza urhulumente waseTurkmenistan “aqiniseke ukuba akathath’ icala ibe uyaphanda . . . ngokungcungcuthekiswa kukaBahram Hemdemov, oliNgqina LikaYehova ngoxa wayevalelwe ngoMeyi 2015 nokubanjwa, ukubethwa kanobom nokusiwa kukaMansur Masharipov, oliNgqina LikaYehova kwiziko lokunyanga abantu abasebenzisa iziyobisi ngoJulayi 2014.” UMnumzan’ uMasharipov wakhululwa emva kokuvalelwa kangangonyaka entolongweni. UMnumzan’ uHemdemov, owabanjwayo kuba wayesenza umsebenzi wonqulo, noMnumzan’ uMasharipov, owavalelwa entolongweni ngenxa yezityholo ezingenasihlahla ngenxa yomsebenzi wonqulo, bamsulwa abanatyala.

AmaNgqina KaYehova aseTurkmenistan anethemba lokuba urhulumente uza kuthath’ amanyathelo kungekudala ukuze alungise ezi ngxaki ukuze akhonze ngokukhululekileyo. Xa esenza oko, uza kubonisa ukuba uyabahlonela abantu abangayiyo emkhosini ngenxa yesazela ibe ulungisa iingxaki ezinento yokwenza namalungelo abantu.

^ isiqe. 2 Umthetho wamazwe ngamazwe uyalihlonela ilungelo labantu abangayiyo emkhosini ngenxa yesazela ibe amazwe amaninzi ayawusebenzisa lo mthetho. Sekunjalo, iTurkmenistan, iAzerbaijan, iEritrea, iSingapore, uMzantsi Korea neTurkey ayaneli nje ukungalihloneli eli lungelo kodwa iqhubeka iwatshutshisa amaNgqina KaYehova angayiyo emkhosini ngenxa yesazela.

^ isiqe. 18 Ukubekelwa imiqathango okanye ukuvalelwa kwenza abantu bangakhululeki. UMnumzan’ uYangibayev uhlala ejongwe ngamapolisa ibe akazange avalelwe entolongweni.