IOfisi Yomtshutshisi Wamazwe Amanyeneyo ERashiya yathumela kwiofisi yamaNgqina kaYehova isilumkiso sokuyeka kunqulo lwawo—nto leyo eyenziwayo ngamaNgqina akwamanye amazwe ehlabathini lonke. Esi silumkiso satyobelwa ngoMatshi 2, 2016 Lisekela Lomtshutshisi uV. Ya. Grin, ibe kuso kwachazwa into yokuba unqulo lwamaNgqina kaYehova luyingozi ibe mawayeke ukwaphula imithetho kwisithuba seenyanga ezimbini kungenjalo luza kuvalwa unqulo lwawo.

Ukuhlaselwa kwekomkhulu lamaNgqina, kubonisa inkohlakalo exhaswayo nangurhulumente. Ukususela ngo-2007, abasemagunyeni eRashiya bawusebenzise kakubi umthetho wezinto eziyingozi kunqulo lwamaNgqina kaYehova, betyeshela imithetho emininzi yonqulo yasekuhlaleni ibe bevala ukusetyenziswa koncwadi oluninzi lwamaNgqina.