NgoAprili 16, 2012, kwisixeko sasePerm’ esikumbindi weRashiya, elinye iNgqina likaYehova, uAleksandr Solovyov, wadliwa imali eyi-R260 ngenxa yokuququzelela ‘inkonzo engekho mthethweni’ eyaqhutywa kwiiholo eqeshwayo.

Emva kokuphulaphula bonke “ubungqina” besi simangalo, ijaji yenkundla yesithili yasitshintsha isigqibo esasenziwe yinkundla ephantsi yaza yayalela ukuba angayibhatali loo mali.

Le jaji yafunda isigqibo esenzileyo yaza yajika yajonga eli Ngqina yathi: “Ngaphandle nje komthetho othetha le namhlanje uze uthethe leya ngomso nokungathandwa ngabantu abathile, asisekho kunyaka ka-1937 apho besinokwenza ngathi asibbuboni ubungqina obucacileyo. Ngamana abantu bangalungiseka baze babe nemilinganiselo emihle yokuziphatha ngenxa yomsebenzi wokufundisa eniwenzayo.

NgoJulayi 1937, uStalin owayenguzwi lakhe eSoviet wakhupha uMyalelo i-00447, owabangela uloyiko olukhulu. Nabani na owayengavumelani norhulumente wayebanjwa aze asiwe enkundleni nokuba akukho bungqina bubambekayo. Iingxelo zabasemagunyeni zibonisa ukuba amashumi amawaka abantu athunyelwa kwiinkampu ekwakusetyenzwa kuzo yaye abangaphezu kwe-300 000 bagwetyelwa ukufa.