Oorhulumente bamanye amazwe baye bathetha ngesigqibo seNkundla Ephakamileyo YaseRashiya sokuwaval’ umlomo amaNgqina kaYehova. Baye bayigxeka kakhulu iRashiya ngokuxhaphaza kwayo inkonzo encinane eyaziwa ngokuzikhonzela nje ngoxolo.

NgoJulayi 17, 2017, iijaji ezintathu zeNkundla Yesibheno eRashiya zasivuma isigqibo sika-Aprili 20 “sokuba iRashiya ivale iiofisi zamaNgqina KaYehova nemibutho yawo esemthethweni ize ithathe zonke izakhiwo zawo zokunqulela.” Ngenxa yoko, yonke into edibene namaNgqina KaYehova yavalwa kulo lonke elaseRashiya.

Izinto Ezithethwe Emva Kwesigqibo SikaJulayi 17, 2017

Nazi ezinye izinto eziye zathethwa emva kwesigqibo seNkundla Yezibheno YaseRashiya sikaJulayi 17, 2017, sokuxhasa isigwebo sika-Aprili 20:

“Sisikhathaza kakhulu isigqibo esenziwe Yinkundla Ephakamileyo YaseRashiya sokukhaba isibheno samaNgqina kwisityholo abekwa sona sokubangela ingxabano. Esi sigwebo sithi abantu baseRashiya abayi-175 000 bophula umthetho xa bekhonza kwaye siphikisa ilungelo lokuzikhethela unqulo elikuMgaqo-siseko waseRashiya.”—Lord Ahmad of Wimbledon, Minister for Human Rights, Foreign and Commonwealth Office, Great Britain. https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-statement-on-russian-supreme-court-ruling

“Isigqibo esenziwe kule veki yiNkundla Ephakamileyo YaseRashiya ngamaNgqina KaYehova sibonisa indlela ezitshutshiswa ngayo iicawa ezincinci zaseRashiya. Siyacela ukuba urhulumente waseRashiya ayeke amaNgqina KaYehova neofisi yawo iqhubeke nomsebenzi, akhulule bonke abantu beecawa ezincinci abavalelwe ngenxa yezityholo zokuba umsebenzi abawenzayo uyingozi.”—UHeather Nauert, Osisithethi SeU.S. Department of State. https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272679.htm

“Njengazo zonke ezinye iinkonzo, amaNgqina KaYehova afanele ayekwe anqule ngaphandle kokuphazanyiswa. Loo nto ivunywa nanguMgaqo-siseko waseRashiya, ibe neRashiya yavuma ukuba iza kuthobela imithetho yamazwe ngamazwe yokuxhasa amalungelo abantu.”—Isithethi SeEuropean Union External Action Services. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30022/statement-spokesperson-upheld-ban-activities-jehovahs-witnesses-russia_en

“Eyona nto ibuhlungu kukuba isigqibo esenziwe yiNkundla Ephakamileyo sibonisa ukuba urhulumente usaqhubeka efanisa iinkonzo ezikhonza ngoxolo neecawa eziyingozi. AmaNgqina awayocawa eyingozi, urhulumente ufanele awayeke akhonze ngokukhululekileyo, angawaphazamisi.”UDaniel Mark, Usihlalo WeUnited States Commission on International Religious Freedom. http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/russia-jehovah-s-witnesses-banned-after-supreme-court-rejects-appeals

“Indikhathaza kakhulu into yokuvalwa komsebenzi wamaNgqina KaYehova eRashiya. Nangona siye sathetha nabasemagunyeni abahlukahlukeneyo, le nto iza kwenza kube kukwaphula umthetho ukuzikhonzela nje ngoxolo.”—UGernot Erler, Umphathi WeIntersocietal Cooperation With Russia, iCentral Asia ne-Eastern Partnership Countries, Foreign Ministry of Germany. http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DAC942B7DE50BCC4AFCDFC864C2E383/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170719-Ko_RUS-Zeugen_Jehovas.html

“Esi sigqibo sothusayo sokuvalwa kwamaNgqina KaYehova eRashiya sikukwaphula uMthetho 18 weUniversal Declaration of Human Rights wokumela inkululeko yonqulo. . . . Abantu abathanda okulungileyo bazo zonke iinkonzo kunye nabo bawaxhasayo amalungelo okukhonza ngokukhululekileyo bafanele bawaxhase amaNgqina KaYehova aseRashiya.”—UGqirha Katrina Lantos Swett, umongameli, weLantos Foundation. https://www.lantosfoundation.org/news/2017/7/17/lantos-foundation-condemns-russias-outrageous-decision-to-ban-jehovahs-witnesses

Izinto Ezithethwe Emva Kwesigqibo Sika-Aprili 20, 2017 SeNkundla Ephakamileyo

Ngaphambi kwesigqibo esenziwe yiNkundla Yezibheno, abantu abaninzi baseburhulumenteni basigxeka isigwebo esawiswa yiNkundla Ephakamileyo YaseRashiya ngoAprili 20:

“Ndacela uMongameli uVladimir Putin ukuba ngegunya analo makaqinisekise amalungelo ezinawo iicawa ezincinci ezifana namaNgqina KaYehova eRashiya.”—UAngela Merkel, kwinkomfa yeendaba noMongameli Putin. http://uk.reuters.com/article/uk-russia-germany-putin-syria-idUKKBN17Y1JZ

“Isigqibo esisandukwenziwa yiNkundla Ephakamileyo sokuba intlangano yamaNgqina KaYehova aseRashiya iyingozi nesokuvala umsebenzi wayo kunye nemibutho yayo esemthethweni eyi-395, siphakamisa imibuzo emininzi ngenkululeko yokunqula eRashiya. Ngomnye umzekelo wokusetyenziswa komthetho ongahambisaniyo neecawa eziyingozi apho ungangeni khona, nto leyo ebangela ukuba inkululeko yokuthetha nokuhlanganisana ibekelwe imida.”—UTheodora Bakoyannis noLiliane Maury Pasquier, abaphandi bePACE Monitoring Committee for the Russian Federation. http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6599

Ukwahluleka kweRashiya ukuhlonipha inkululeko yonqulo sesinye isizathu esingenakuthetheleleka sokwaphula umthetho eyawuvumayo weOSCE [Organization for Security and Cooperation in Europe] yaseMoscow. Abantu abakhonza ngoxolo abafanele bakhathazwe, babhataliswe okanye bavalelwe. Umyalelo wenkundla wokuthathwa kwezakhiwo zamaNgqina KaYehova uyenza ibe mbi nangakumbi le nto. Ndinethemba lokuba kuza kubhenwa kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu.”—USenator Roger Wicker, Usihlalo WeCommission on Security and Cooperation in Europe. http://csce.emailnewsletter.us/mail/util.cfm?gpiv=2100141660.2454.614

“Isigqibo seNkundla Ephakamileyo yaseRashiya sokuvala umsebenzi weofisi yamaNgqina KaYehova kuba isithi amaNgqina ayicawa eyingozi senza kube lula ukutyhola imisebenzi yawo yonqulo ngokuthi kukwaphula umthetho. Njengazo zonke ezinye iinkonzo, amaNgqina KaYehova afanele anqule ngaphandle kokuphazanyiswa, njengoko usitsho uMgaqo-siseko waseRashiya, umthetho wamazwe ngamazwe iRashiya eyavumayo ukuba iza kuwuthobela, nomthetho wamazwe ngamazwe wokuxhasa amalungelo abantu.”—Isithethi SeEuropean Union External Action Services. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24870/statement-ban-activities-jeho

Kundikhathaza kakhulu ukuvalwa komsebenzi wamaNgqina KaYehova eRashiya. Le nto ibangela ukuba angahlonitshwa kweli lizwe. Esi sigqibo seNkundla Ephakamileyo sisongela imithetho nemigaqo yemibutho esebenzisa idemokhrasi, ekhululekileyo, enabantu abaneemvelaphi ezahlukeneyo nekhuthaza ukuba abantu bathobele nantoni na ekuthiwa mabayenze.”—UMichael Georg Link, Umalathisi KwiOSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. http://www.osce.org/odihr/313561

“Oku kuvalwa komsebenzi wamaNgqina KaYehova kwaphula umthetho wokunqula ngokukhululekileyo nowamalungelo abantu omiselwe ngamazwe ngamazwe okhoyo kuMgaqo-siseko waseRashiya. Kuyacaca ukuba kufuneka liphinde lihlolisiswe eli tyala.”—UProfesa Ingeborg Gabriel, Ummeli kwiOSCE Chairperson-in-Office on Combating Racism, Xenophobia, and Discrimination. http://www.osce.org/odihr/313561

“Sindothuse kakhulu esi sigqibo seNkundla Ephakamileyo yaseRashiya sokuba amaNgqina KaYehova ‘ayingozi’. Esi sigwebo siphazamisa abantu abayi-175 000 baseRashiya abazinqulela ngoxolo kwaye asivumelani nelungelo lokunqula ngokukhululekileyo elikuMgaqo-siseko waseRashiya. IUnited Kingdom ixelele urhulumente waseRashiya ukuba abambelele kwisigqibo samazwe ngamazwe sokunqula ngokukhululekileyo.”—UBaroness Joyce Anelay, owayengumphathiswa kwiState for the Commonwealth and the UN at the Foreign and Commonwealth Office. https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-criticises-russian-supreme-court-ruling-for-labelling-jehovahs-witnesses-as-extremist

Amanye Amazwe Ayasigxeka Isigqibo SaseRashiya SeNkundla Ephakamileyo YaseRashiya

NgoJulayi 20, 2017, iPermanent Council yeOSCE yalandela ingxelo esuka kwiEuropean Union (EU). Le ngxelo yayixelela iRashiya ukuba iwavumele amaNgqina KaYehova “anqule ngokukhululekileyo ngaphandle kokuphazanyiswa, njengoko usitsho uMgaqo-siseko waseRashiya, umthetho wamazwe ngamazwe iRashiya eyavumayo ukuba iza kuwuthobela, nomthetho wamazwe ngamazwe wokuxhasa amalungelo abantu.” Le ngxelo yamkelwa eVienna ngawo onke amalungu amazwe ayi-28 e-EU, nawamanye amazwe angekho phantsi kwe-EU, iKhanada, iNorway neOstreliya. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_1155_eu_jehovahs_witnesses_in_russia.pdf

AmaNgqina KaYehova asehlabathini lonke aphoxeke kakhulu sisigqibo esenziwe yiNkundla Ephakamileyo yaseRashiya sokuvala umsebenzi wawo kwelo lizwe. Kumazwe amaninzi, abaseburhulumenteni baye bayigxeka iRashiya ngokuthi amaNgqina KaYehova “ayingozi” nokuba ingakhange iwuhoye umgaqo-siseko wayo kunye nomthetho wamazwe ngamazwe eyavumayo ukuwuthobela wokumela inkululeko yonqulo. INkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu iseza kulichophela eli tyala kwaye siyathemba ukuba iza kuwakhulula amaNgqina KaYehova aphinde aqhubeke nomsebenzi wawo.