Emva kweenyanga ezisixhenxe iNkundla Ephakamileyo yaseRashiya ithe i-www.jw.org iyingozi, abasemagunyeni balapho bayivala iwebhsayithi esemthethweni yamaNgqina kaYehova. Bayivala ngoJulayi 21, 2015, xa iSebe Lezobulungisa laseRashiya layifaka kuLudwe Lwezinto Eziyingozi. Umntu akanakukwazi ukungena kule webhsayithi xa eseRashiya kwaye ngoku ukuthetha ngayo kukwaphula umthetho. IRashiya lilo lodwa ilizwe eliye lavala i-jw.org ehlabathini lonke.

Iziganeko Ezikhokelela Ekuvalweni Kwe-JW.ORG

AmaNgqina kaYehova eRashiya ayengayazi ukuba abasemagunyeni kwisixeko saseTver babeqalise ukulungiselela amaphepha omthetho emfihlekweni ngo-2013 ukuze kuvalwe le webhsayithi. Umtshutshisi wesixeko saseTver wafaka isimangalo kwiNkundla yeNqila yaseTsentralniy, enyanzelisa ukuba i-jw.org ivalwe kuba yayineencwadi ezimbalwa zonqulo zamaNgqina kaYehova ezachazwa njengeziyingozi kwisigqibo esenziwa kwinkundla yaseRashiya. * NgoAgasti 7, 2013, inkundla yenqila yasivuma isimangalo somtshutshisi ngaphandle kokuwazisa amaNgqina kaYehova yaze yathi i-jw.org iyingozi.

Akuba amaNgqina esivile isigwebo ezindabeni kwinyanga elandelayo, abhena aza asusa ngokuzithandela iincwadi ekwakusithiwa ziyingozi kubantu baseRashiya. NgoJanuwari 22, 2014,INkundla Yengingqi yaseTver yasijika isigwebo saloo nkundla isithi yayingenasizathu sisemthethweni sokuvala i-jw.org, kwaye yayimele ukuba ibize abantu bewebhsayithi ukuba beze enkundleni bazithethelele.

Linganelisekanga sisigwebo senkundla yengingqi, iSekela loMtshutshisi Oyintloko, uS.  G.  Kekhlerov, wabhena kwiNkundla Ephakamileyo yaseRashiya. AmaNgqina awazange aziswe ngendlela efanelekileyo ngesi sibheno. Nakuba kunjalo, ngoDisemba 2, 2014, iNkundla Ephakamileyo yaphulaphula isibheno somtshutshisi engekho wona.

Inkundla Ephakamileyo yavuma ukuba amaNgqina ayezisusile iincwadi ekwakuthiwe ziyingozi emva kwesigqibo esasenziwe ngoAgasti 2013 kodwa ngaphandle kwesizathu yayingajiki kwelokuba ezo ncwadi zazinokuphinda zifakwe kule webhsayithi. Ngoko ke,Inkundla yasijika isigwebo esasenziwe yinkundla yengingqi ngelithi i-jw.org iyingozi. * AmaNgqina kaYehova afaka isibheno kwiNkundla Ephakamileyo kodwa sakhatywa. Afaka nesibheno kwiJaji enguSihlalo kwiNkundla Ephakamileyo, ibe sakhatywa ngoJulayi 8, 2015.

Isigqibo Esinokuphelisa Inkululeko Yonqulo

AmaNgqina kaYehova awavumelani nesigwebo seNkundla Ephakamileyo esiqatha nesingenasihlahla, kuba zonke iincwadi zonqulo ekwakuthwe ziyingozi azikhange ziphinde zifumaneke kwi-jw.org eRashiya ukususela ngekwindla ka-2013. Ngenxa yesi sigwebo, abasemagunyeni baseRashiya baye baxelela abantu abenza ifumaneke i-intanethi ukuba bayivale i-jw.org ingafumaneki eRashiya. Oku kuye kwabangela abantu bangakwazi ukuyifumana iBhayibhile ngeelwimi ezingaphezu kwe-130 neencwadi ezithetha ngeBhayibhile ngeelwimi ezingaphezu kwe-700, kuquka isiRashiya neNtetho Yezandla yaseRashiya. Nabani na othetha nokhuthaza abantu ukuba bangene kule webhsayithi eRashiya usenokugwetywa njengesaphuli mthetho ngokwenza umsebenzi abathi uyingozi. Ngenxa yokuvalwa kwayo amaNgqina kaYehova angaphezu kwe-170 000 aye alahlekelwa sisixhobo esibalulekileyo esibanceda kufundo lwabo lweBhayibhile nasekunquleni.

Isigwebo seNkundla Ephakamileyo sivulela abasemagunyeni baseRashiya ithuba lokuba bacinezele ukukhonza ngoxolo kwamaNgqina kaYehova. Logama besaqhubeka bewusebenzisa ngendlela engafanelekanga uMthetho waseRashiya Onxamnye Nezinto Eziyingozi, inkululeko yonqulo eRashiya iza qhubeka ityeshelwa yaye isenokuphela. AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba kuza kubakho abasemagunyeni abathethelela ilungelo elisisiseko lokukhonza ngokukhululekileyo nokuxoxwa kwetyala ngendlela efanelekileyo, njengoko usitsho izivumelwano nehlabathi nomgaqo-siseko waseRashiya.

^ isiqe. 4 Ukususela ngoJuni 1, 2015, iinkundla zaseRashiya ziye zachaza iincwadi eziyi-78 zamaNgqina kaYehova njengeziyingozi. AmaNgqina abhena nxamnye nezi zigqibo kwiinkundla zasekuhlaleni nakwiNkundla Yamalungelo Abantu YaseYurophu.

^ isiqe. 7 Ngokuthe ngqo, isekela mtshutshisi lafaka isibheno yaye iOfisi yeJaji Yamatyala Embambano yeNkundla Ephakamileyo yiyo eyathatha isigqibo.