NgoNovemba 12, 2014, iNkundla Ephakamileyo yaseRashiya yathathis’ apho ibiyeke khona kwityala lamaNgqina kaYehova aseSamara. Eli tyala liqale ngo-Oktobha 8. Oonondaba, iindwalutho zamanye amazwe, amagqwetha namanye amaNgqina ayimisa ngeembambo le Nkundla eze kuphulaphula. Emva kokuba kudityaniswe iintloko iNkundla yanqunyanyiswa.

UVasiliy Kalin oligqwetha lamaNgqina kaYehova eRashiya wathi: “Sinqwenela ukuba le Nkundla ihloniphekileyo yaseRashiya igwebe kakuhle ize ibonise ukuba ayiwujongeli phantsi umgaqo-siseko weli lizwe kunye nolawulo lwedemokhrasi ngokuba izibethe phantsi izimangalo zomtshutshisi.” AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba le Nkundla iza kukwazi ukukhusela inkululeko yawo yonqulo njengokuba elo ililungelo lawo elibhalwe ngokucacileyo kumgaqo-siseko waseRashiya.