Ngoku yinyanga yesithoba lixoxwa okutsha ityala lamaNgqina kaYehova ayi-16 aseTaganrog, eRashiya. Kweli hlobo sele lixoxwe izihlandlo ezingaphezu kwe-20, yaye kuthiwa liseza kuqhubeka nakwinyanga kaOktobha. Ukuba afunyaniswe enetyala, aza kuphoswa ngaphaya kwezitshixo, ahlawuliswe nokuhlawuliswa ngenxa yomsebenzi wawo wonqulo, ukufunda iBhayibhile nokuhlanganisana namanye akhonza nawo.

Ixesha Elide Lokuxoxwa Kwetyala Libatsalisa Nzima Abamangalelwa

Ukususela oko laqalayo ukuxoxwa ngokutsha eli tyala ekuqaleni kwalo nyaka, abamangalelwa sebechithe iintsuku eziphantse zibe yi-50 enkundleni. Sebeneminyaka engaphezu kwemibini bequqa bebuyelela enkundleni, xa kudityaniswa nexesha laxa laliqala ukuxoxwa. Eli lelona tyala lakha lathatha ixesha elide kumatyala amaNgqina kaYehova axoxwe eRashiya.

Eli xesha lide kangaka liye labathez’ amandla abamangalelwa. Omnye wabo, uKirill Kravchenko, uthi: “Asikwazi ukuya emisebenzini nokuchitha ixesha neentsapho zethu, asinalo nexesha elaneleyo lokuphumla.” Abanye abamangalelwa baye bagxothwa emisebenzini okanye banyanzelwa ukuba bayeke ngenxa yokuba ixesha elininzi balichitha enkundleni okanye ngenxa yokuba benyeliswa kuba bengamaNgqina kaYehova. Kule minyaka mibini idlulileyo, inkundla ibingawavumeli amaNgqina ukuba aphume eTaganrog engafumananga mvume kwabasemagunyeni.

Eli tyala liye labangela nentlungu engeyomfuneko kubamangalelwa. UTatyana Kravchenko uthi: “Liyandigulisa. Andisalali, ukuba ndide ndalala ndothuka ezinzulwini zobusuku. Ndisoloko ndicinga ngeli tyala, ndihlisana ndinyusana nalo engqondweni. Liyandikhathaza.” Omnye ummangalelwa, uNikolay Trotsyuk, ungen’ ephuma esibhedlele ngenxa yestres.

Izinto Ezibangele Ukuba Ityala Lixoxwe Ngokutsha ETaganrog

Ngo-2011, amapolisa aphanda ngokufihlakeleyo ulwaphulo-mthetho ekuthiwa lwenziwa ngamaNgqina kaYehova eTaganrog. Ngo-2012 kwamangalelwa amaNgqina ayi-16, yaye ityala lokuqala laxoxwa ngoMeyi 2013. Emva kweenyanga eziyi-15 lixoxwa, iNkundla Yesixeko saseTaganrog yawafumanisa enetyala leenkolelo eziyingozi. Ijaji yawathi nka ngentlawulo evakalayo yaye amane kuwo yawagwebela intolongo, kodwa ke yaphinda yazirhoxisa ezo zigwebo. Amanye amaNgqina asithoba akhululwa kodwa ke ijaji yalikhupha elokuba unqulo lwawo luyingozi.

AmaNgqina ayi-16 abhena kwiNkundla Yengingqi yaseRostov, ecela ukuba zisuswe zonke izityholo atyatyekwa zona. Nomtshutshisi wabhena, ekhalazela ukuba isigwebo sejaji sithande ukuba yeke-yeke.

NgoDisemba 12, 2014, iNkundla Yengingqi yaseRostov yajongana nezo zibheno yaza yasirhoxisa isigqibo seNkundla Yesixeko saseTaganrog. Sekunjalo, endaweni yokuba iwakhulule amaNgqina, iNkundla yeNgingqi yaseRostov yavumelana nomtshutshisi yaza yabuyisela ityala kwiNkundla Yesixeko saseTaganrog ukuze liphinde lixoxwe, kodwa ngoku yenye ijaji. Laphinda laqala ngoJanuwari 22, 2015, kwaye amaNgqina ayelindele ukuba isigwebo siwiswe ngoJuni 2015. Ekubeni ijaji inamanye amatyala eza kuwaxoxa ngo-Oktobha, kubonakala ngathi isigqibo iya kusenza ekupheleni kuka-2015.

Ngaba UMthetho Wenkcazelo Eyingozi Ufanele Ukuthintele Ukunqula Ngaphandle Kweziphazamiso?

Ekuqaleni uMthetho Karhulumente WaseRashiya Olwa Nabantu Abenza Izinto Eziyingozi wawenzelwe ukulwa nobunqolobi, kodwa abasemagunyeni baseRashiya bawusebenzisa ngendlela engafanelekanga, bewusebenzisela ukuthintela ukunqula ngokusemthethweni ngaphandle kweziphazamiso. Kulo lonke eli laseRashiya, abasemagunyeni baye baphazamisa amaNgqina ezintlanganisweni, begqogqa amakhaya awo, beyekisa futhi bethatha iincwadi zawo, besithi konke oku bakwenza phantsi kwalo mthetho. ETaganrog, baye bawusebenzisa kakubi lo mthetho ngokuphelisa umbutho osemthethweni wamaNgqina asekuhlaleni nokuthatha iHolo yawo yoBukumkani. Kutshanje, nabasemagunyeni eSamara naseAbinsk baye bawuphelisa umbutho osemthethweni wamaNgqina baza bathatha izakhiwo zawo.

Ngenxa yokuba ngqwabalala kwabasemagunyeni baseRashiya, amaNgqina kaYehova aye afaka izicelo eziyi-28 kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu (European Court of Human Rights [ECHR]) ukuze ilungise izinto. Ekubeni eziyi-22 kwezi zicelo zithetha ngokunyhashwa kwamalungelo abantu okufanayo, iECHR izihlola ngexesha elinye. Igqwetha lamaNgqina lithi mhlawumbi iECHR ingasiwisa isigwebo ekupheleni kuka-2015.

Isisongelo Sokungalunyamezeli Unqulo

Ngoku iRashiya ixabe endleleni yokuba kunqulwe ngokukhululekileyo. Ukuba abo kuxoxwa ityala labo eTaganrog bafunyaniswa benetyala, amaNgqina kaYehova aseRashiya alindele ukuba namaNgqina aseSamara, eAbinsk nakwezinye iindawo aza kusiwa ematyaleni. Anethemba lokuba urhulumente waseRashiya uza kuyiphelisa yonke le ntshutshiso aze anike bonke abemi belo inkululeko yonqulo.

Ukulandelelana Kweziganeko

 1. NgoJuni 9, 2008

  IOfisi Yomtshutshisi Wengingqi yaseRostov imangalela amaNgqina kaYehova aseTaganrog ngelithi iinkolelo zawo ziyingozi.

 2. NgoSeptemba 11, 2009

  INkundla Yengingqi yaseRostov ithi iincwadi eziyi-34 zamaNgqina kaYehova ziyingozi yaye ivala uMbutho Wonqulo LwamaNgqina kaYehova aseTaganrog.

 3. NgoDisemba 8, 2009

  INkundla Ephakamileyo yaseRashiya ivumelana nesigwebo seNkundla Yengingqi yaseRostov sikaSeptemba 2009.

 4. NgoMatshi 1, 2010

  ISebe Lezobulungisa lifaka iincwadi eziyi-34 kuLudwe Lwezinto Eziyingozi emva kokuba iNkundla Yengingqi yaseRostov ithe ziyingozi. Abasemagunyeni bathatha iHolo yoBukumkani yamaNgqina eseTaganrog.

 5. NgoJuni 1, 2010

  AmaNgqina kaYehova aseTaganrog afaka isicelo seTaganrog LRO and Others v. Russia kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu.

 6. NgoAprili 30, 2011

  Iintlola zikarhulumente ziqalisa ukufota ngevidiyo ngokufihlakeleyo izinto ezenziwa ngamaNgqina aseTaganrog.

 7. NgoJulayi 6, 2011

  Abasemagunyeni bongeza uMbutho Wonqulo LwamaNgqina kaYehova aseTaganrog kuLudwe Lukarhulumente Lwemibutho Eyingozi.

 8. NgoAgasti 2011

  Abasemagunyeni basekuhlaleni bamangalela amaNgqina aseTaganrog ngokwaphula umthetho baze bagqogqe izindlu zawo eziyi-19.

 9. NgoMeyi 31, 2012

  Abacuphi bamangalela amaNgqina kaYehova aseTaganrog ngemisebenzi yawo yonqulo.

 10. NgoMeyi 2013

  Ityala lamaNgqina ayi-16 atyholwa ngeenkolelo eziyingozi liqalisa ukuxoxwa kwiNkundla Yesixeko saseTaganrog.

 11. NgoJulayi 29-30, 2014

  INkundla Yesixeko saseTaganrog iwafumanisa enetyala amaNgqina asixhenxe kuba isithi iinkolelo zawo ziyingozi. Ekuhambeni kwexesha, abamangalelwa abayi-16 kwanomtshutshisi bayabhena.

 12. NgoDisemba 12, 2014

  Kwisibheno, iNkundla Yengingqi yaseRostov igqiba ekubeni ityala liphinde liye kuxoxwa yenye ijaji.

 13. NgoJanuwari 22, 2015

  INkundla Yesixeko saseTaganrog ilixoxa ngokutsha ityala lamaNgqina ayi-16.

^ isiqe. 44 “The Honouring of Obligations and Commitments by the Russian Federation,” Resolution 1896 (2012), Parliamentary Assembly of the Council of Europe, isiqendu 25.31.

^ isiqe. 45 “Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of the Russian Federation,” UN Human Rights Committee, isiqendu 20.