Ilizwe laseNagorno-Karabakh liyabavalela abafana abangamaNgqina kaYehova abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Urhulumente walapho akaliboneli-ntweni ilungelo laba bafana lokungayi emkhosini, yaye akabavumeli ukuba benze eminye imisebenzi endaweni yokuya emkhosini. Ngenxa yoko abafana abangamaNgqina bayavalelwa kuba nje bengavumi ukulwa nabanye.

Ziwa Phantsi Iinzame Zokuba Kubekho Imisebenzi Enokwenziwa Endaweni Yokuya Emkhosini

NgoJanuwari 29, 2014 uArtur Avanesyan oliNgqina likaYehova, wabizelwa emkhosini yiKomishoni Yomkhosi Yesixeko IAskeran. Ngosuku olulandelayo, lo ka-Avanesyan wafaka isicelo kwiKomishoni Yomkhosi WaseNagorno-Karabakh sokuba angayi emkhosini kodwa enzele ilizwe lakhe eminye imisebenzi. Igqwetha lakhe ladibana neziphathi-mandla zelizwe laseNagorno-Karabakh nelaseArmenia ukuze libonisane nazo ngalo mba, yaye kwakubonakala ngathi isicelo sika-Avanesyan sihamba kakuhle.

Kuba ebelindele iziphumo ezihle, lo ka-Avanesyan wafudukela kwilizwe laseArmenia waza wafaka isicelo apho ngoFebruwari 13, 2014 sokuba angayi emkhosini kodwa enzele elo lizwe ezinye iinkonzo. Esalinde ukuvela phambi kwebhodi yaseArmenia eyayiza kumvumela enze eminye imisebenzi kunokuya emkhosini, wafikelwa ngumyalezo ngoJulayi 14, 2014, othi ufuneka kwisitishi samapolisa esiseYerevan. Wafika apho elindwe ngamapolisa alapho asuka khona eNagorno-Karabakh. Ambamba aza amfudusela eNagorno-Karabakh. Wavalelwa apho elinde ukuxoxa ityala lakhe kwiNkundla yaseNagorno-Karabakh.

Lo ka-Avanesyan weva apha ekuthetheni ukuba, kwiinyanga ezine ezidlulileyo inkundla ibithe makavalelwe kungekaxoxwa nelo tyala. Kwathi kanti ayinyani la marhe waza wavalelwa ngoko nangoko. Le nkundla yazikhaba zonke izibheno ebezifakile.

Isigwebo salo ka-Avanesyan saba ziinyanga eziyi-30 ngapha kwezitshixo yaye sawiswa ngoSeptemba 30, 2014, kwaye iNkundla Yezibheno ithetha into efanayo. Lo ka-Avanesyan wabhenela kwiNkundla Ephakamileyo yaseNagoro-Karabakh, kodwa ngoDisemba 25, 2014 lamlahla ityala.

INagoro-Karabakh isaqhubeka ivalela abafana abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo eziqeqeshwe yiBhayibhile. Ngokwenza njalo, iyikhaba ngawo omane imthetho esetyenziswayo kwamanye amazwe, evumela ukuba abantu abangavumiyo ukuya emkhosini banikwe isidima sabo ngokuba benzele ilizwe labo imisebenzi engenanto yakwenza nomkhosi.

Iziganeko Ngokwamaxesha

 1. NgoSeptemba 30, 2014

  INkundla yaseNagorno-Karabakh iwisa isigwebo seenyanga eziyi-30 kuArtur Avanesyan.

 2. NgoJulayi 14, 2014

  UArtur Avanesyan ubanjwa eArmenia aze aye kuvalelwa eNagorno-Karabakh ngoxa esalindele ukuma emkhumbini.

 3. NgoDisemba 30, 2011

  UKaren Harutyunyan ona-18 noliNgqina likaYehova ugwetywa iinyanga eziyi-30 ngenxa yokungavumi ukuya emkhosini.

 4. NgoFebruwari 16, 2005

  UAreg Avanesyan oliNgqina likaYehova ugwetywa iinyanga eziyi-48 ngenxa yokungavumi ukuya emkhosini.

 5. NgoJuni 12-13, 2001

  AmaNgqina amathathu angavumiyo ukuqeqeshelwa umkhosi ngenxa yezazela zawo avalelwa entolongweni iinyanga ezintandathu ukuya kunyaka.