Intsapho nabahlobo bakaTeymur Akhmedov baxhalabe kakhulu ngenxa yempilo yakhe. UMnumzan’ uAkhmedov, liNgqina LikaYehova elina-61 ibe ebehlutshwa yimpilo ngaphezu konyaka ngaphambi kokuba avalelwe. NgoFebruwari 8, 2018, ebetyandwa kususwa amathumba amabini ibe elinye belingade liphole. Intsapho namagqwetha akhe zicelile kwabasemagunyeni ukuba bamkhulule ngenxa yendawo avalelwe kuyo ePavlodar nangenxa yonyango aludingayo. Izicelo zabo azikhange zihoywe.

Iinkundla zaseKazakhstan zimgwebe iminyaka emihlanu esentolongweni uTeymur Akhmedov, minyaka leyo eza kuphela ngo-2022. UMnumzan’ uAkhmedov uvalelwe nje kuba wayesebenzisa ilungelo lakhe lokunqula ibe watshutshiswa ngabasemagunyeni. Bade bafaka igama lakhe kuludwe lwabantu ezivaliweyo iiakhawunti zabo zebhanki kuba kusithiwa banento yokwenza nabagrogrisi. Iinkundla zaseKazakhstan zizikhabile zonke izicelo ezifakiweyo.

Iqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho mthethweni leZizwe Ezimanyeneyo lithumele uluvo lwalo kurhulumente waseKazakhstan, limcenga ukuba akhulule uMnumzan’ uAkhmedov aze azicime nezityholo zobuxoki. Kanti yona iKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo yasithumela ngokukhawuleza isicelo sokuba iKazakhstan imkhulule ngenxa yokungabi nampilo kwakhe.

Amagqwetha kaMnumzan’ uAkhmedov athi: “Ukuvalelwa kukaTeymur engenatyala, ukungabi nampilo kwakhe nokudinga kwakhe unyango kwenza sifune ubulungisa. Njengokuba neeKomiti ZeZizwe Ezimanyeneyo zicenga, nathi sicela abasemagunyeni baseKazakhstan babe nenceba baze bamkhulule ngokukhawuleza uTeymur.”