NgoJanuwari 30, 2017, iNkundla Yesixeko SaseAstana ayizange isamkele isicelo sokukhululwa kukaTeymur Akhmedov noAsaf Guliyev ababevalelwa ngaphambi kokuba kuchotshelwe ityala labo. Bavalelwa ngoJanuwari 18 ngenxa yokuba babethetha neqela labantu elalizenza ingathi linomdla kwiinkolelo zamaNgqina KaYehova. La maNgqina mabini abekwa ityala “lokuqhway’ udushe” “nokukhuthaza ukuba kukho inkonzo ebhetele kunezinye.” Inkundla ayizange ize nobungqina obubonisa ukuba la maNgqina afanele abanjwe.

Esi sigqibo sithethanje siyasebenza ibe la maNgqina awavunyelwa ukuba afake izicelo zokukhululwa. UTeymur noAsaf bafanele bahlale bevalelwe de uphando lokuba bazizaphuli-mthetho lugqitywe. Ukuba xa kuxoxwa ityala labo bafunyaniswa benetyala, banokuvalelwa entolongweni iminyaka emihlanu ukuya kwelishumi.