Iqela leZizwe Ezimanyeneyo elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni limfumanise enetyala urhulumente waseKazakhstan ngokuvalela uTeymur Akhmedov ibe lithe makakhululwe ngokukhawuleza. * Kwisigqibo esapapashwa ngo-Oktobha 2, 2017, eli qela lagqiba ekubeni iKazakhstan inetyala lokuvalela uMnumzan’ uAkhmedov ngokungekho semthethweni ibe wavalelwa ukususela ngoJanuwari 18, 2017 ngenxa yokushumayela ebantwini.

Izigqibo Zeqela Elijongene Nokuvalelwa Kwabantu Ngokungekho Semthethweni

Eli qela ligqibe ekubeni uMnumzan’ uAkhmedov uvalelwe ngokungekho semthethweni. Lifumanise ukuba urhulumente ulinyhashile ilungelo lakhe elibalulekileyo lokukhonza nokuthetha ngokukhululekileyo, akakhange avume ukuba ityala lakhe lixoxwe ngokufanelekileyo ibe wamcalula kuba nje eliNgqina likaYehova.

Iqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni lityhole iKazakhstan ngokuvalela nokutshutshisa uMnumzan’ uAkhmedov ngokungekho semthethweni. Licaphule isigqibo ebesenziwe yikomiti yezizwe ezimanyeneyo elwela amalungelo abantu esigxeka indlela iKazakhstan eyijonga ngayo “imisebenzi eyingozi nendlela ewusebenzisa ngawo umthetho ukuze abantu bangabi nayo inkululeko yokukhonza, eyokuthetha neyokudibana.” Eli qela libone ukuba lo mthetho “ubangela abantu bangabi nayo inkululeko yokukhonza eKazakhstan” ibe “into eyenzeka kuMnumzan’uAkhmedov ibonisa ubunyani baloo nto.”

Ngokwahlukileyo koko kuthethwa ngurhulumente, eli qela liyiphindaphindile into yokuba izinto ancokola ngazo uMnumzan’ uAkhmedov nabanye abantu azibangeli dushe ibe akazigxeki ezinye iinkonzo. Eli qela lithe urhulumente “akabanikanga nomzekelo wento enye eyenziwe nguMnumzan’ uAkhmedov ebonisa ukuba uqhwaya udushe” ibe “akacacisanga nokuba bawophula njani umthetho ngokudibana nabanye ukuze bakhonze.” Liphinde lathi “icacile kulo ukuba akukho nto ayenzileyo uMnumzan’ uAkhmedov ngaphandle kokusebenzisa ilungelo lakhe lokukhonza ngokukhululekileyo ngokoMthetho ophantsi kweGaba 18.” *

Ukongezelela koko, eli qela lidibanise indlela urhulumente amphathe ngayo uMnumzan’ uAkhmedov nenye into ebubungqina ibisenziwa ngurhulumente waseKazakhstan kuba engawathandi amaNgqina KaYehova. Kwabonakala ukuba oku kwakuyinyani xa abasemagunyeni bambonzeleka kwindawo amaNgqina ayedibene kuyo baza bathatha iincwadi zamaNgqina ngosuku abavalela ngalo uMnumzan’ uAkhmedov.

“Icacile kwiqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni ukuba akukho nto ayenzileyo uMnumzan’ uAkhmedov ngaphandle kokusebenzisa ilungelo lakhe lokukhonza ngokukhululekileyo ngokoMthetho ophantsi kweGaba 18.”—Uluvo, isiqendu 39.

Kufuneka Benze Okuthile Abasemagunyeni BaseKazakhstan

Iqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni lithe iKazakhstan imele “yenze okuthile ukuze incede uMnumzan’ uAkhmedov ngokukhawuleza.” Eli qela lithe eyona nto inokunceda “kukumkhulula uMnumzan’ uAkhmedov ngokukhawuleza aze anikwe imali.” Liphinde lacela iKazakhstan ukuba itshintshe imithetho yayo nezinto ezenzayo ukuze ihambisane nemithetho karhulumente yelizwe lonke ibe loo nto iza kubangela ukuba kungaphindi kubekho umntu oza kuphathwa ngendlela ebephethwe ngayo uMnumzan’ uAkhmedov.

Ngo-Oktobha 13, 2017, amagqwetha kaMnumzan’ uAkhmedov afake isibheno kwiNkundla Ephakamileyo yaseKazakhstan, ecela ukuba kuthotyelwe isigqibo seqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni, angabi saba netyala uMnumzan’ uAkhmedov aze akhululwe ngokukhawuleza.

AmaNgqina KaYehova asehlabathini lonke ayakuvuyela ukubona ukuba amazwe asehlabathini lonke ayayibona into yokuba uTeymur Akhmedov ebevalelwe ngokungekho semthethweni ibe kufuneka abantu babe nenkululeko yokukhonza eKazakhstan. Anethemba lokuba urhulumente waseKazakhstan uza kusithobela isigqibo seqela elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungekho semthethweni aze amkhulule ngokukhawuleza uMnumzan’ uAkhmedov entolongweni.