Iingcali zamalungelo abantu zithetha ngendlela ukungavumi kwabantu ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo, ekuye kwamkeleka ngayo njengelungelo labantu eYurophu.

  • UMnu. Nils Muiznieks yikomishoni YeBhunga LaseYurophu Lamalungelo Abantu, uthetha ngendlela amalungelo abantu ahlonelwa ngayo kwamanye amazwe.

  • UMnu. Richard Clayton ngummeli weBritani kwiKomishoni yaseVenice. Le komishoni eseYurophu inikela amacebiso ngeendlela zokusebenzisa umgaqo-siseko.

Bukela amagqabantshintshi olu dliwano-ndlebe.