NgoJulayi 4, 2015, iNkundla yeNqila yaseSabail yandisa ixesha lokuvalelwa kwamaNgqina kaYehova amabini ngaphambi kokuba lixoxwe ityala ngeenyanga ezimbini. Loo nto yabangela ukuba umhla wokukhululwa kukaIrina Zakharchenko noValida Jabrayilova ubhekele de ibenguSeptemba 17, 2015. Abacuphi bathi oku kuyimfuneko kuba kubanika ixesha elaneleyo lokulungiselela ukuxoxwa kwetyala.

NgoFebruwari 17, 2015, iSebe Lezokhuseleko Lwelizwe lavalela la mabhinqa ngokungekho mthethweni ngenxa yokushumayela iindaba ezilungileyo kubamelwane bawo. Eli sebe liqhubeka licupha Ngqina ngalinye ngeli tyala, amanye ngokuphindaphindiweyo.