NgoJuni 30, 2016, amapolisa aqinisekisa ukuba kuthotyelwa umthetho, abamba uMansur Masharipov kwisixeko saseAshgabad, eTurkmenistan. Ukususela kwihlobo lango-2014 la mapolisa ebemkhangela kuba esenza umsebenzi wonqulo njengeNgqina LikaYehova. UMnumzana Masharipov, oneminyaka eyi-32, watyholwa ngokubetha ipolisa nangona yayilipolisa elalimndlandlathekisa. UMnumzana Masharipov, ebekade enyamezele ukuxhatshazwa nokungcungcuthekiswa kuba nje esenza umsebenzi wonqulo. NgoAgasti 18, 2016, inkundla yaseTurkmenistan yamgweba unyaka esentolongweni. UMnumzana Masharipov, wabhena.