NgoJanuwari 2018 urhulumente waseTurkmenistan wavalela amaNgqina kaYehova amabini, uArslan Begenjov noKerven Kakabayev, kuba bengavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ukususela ngoFebruwari 2015, bangamaNgqina KaYehova okuqala aye avalelwa ngenxa yesi sizathu, nangona lo rhulumente engazange ayeke ukubaphatha kakubi abantu abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela. Bobabini aba bafana bavalelwe kwijele ekuthiwa yiSeydi(LBK-12), apho akhoyo noBahram Hemdemov, owavalelwa kwiminyaka emithathu eyadlulayo.

Kubanjwa UBahram Hemdemov Engenzanga Nto

Nge-14 kaMatshi 2015, amapolisa aseTurkmenabad adubuleka kwintlanganiso yamaNgqina KaYehova eyayisemzini kaBahram Hemdemov. Apho kwabanjwa amaNgqina KaYehova ayi-38 aza abekwa ityala lokukhonza ngendlela engekho mthethweni. Bonke baphathwa kakubi, abayi-30 babhataliswa imali baza abayi-8 babanjwa iintsuku eziyi-15. Kamva, iNkundla yeNgingqi yaseLebapyagwebela uMnu. uHemdemov iminyaka emine ejele, apho wagula kakhulu, eguliswa ziimeko ezimbi awayephila phantsi kwazo kwijele yaseSeydi. Nangona umongameli walapho eqhele ukukhulula amabanjwa ngonyaka, yena akakamkhululi nangoku.

Ukungahlonitshwa Kwamalungelo Abantu Kuseyingxaki

Ngo-2015 nango-2016 iKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo yangqinelana neziyi-10 izikhalazo zamaNgqina KaYehova awayevalelwe phantsi kweemeko ezibuhlungu kuba engafuni ukuya emkhosini. Sithetha nje, amaNgqina KaYehova asalindele impendulo yale komiti kwezinye izikhalazo zawo eziyi-7.

NgoAprili 2012, le komiti yaxelela urhulumente waseTurkmenistan ukuba “makaqinisekise ukuba imithetho yelizwe nezinto eziphathelele ukubhaliswa kweenkonzo ziyalihlonipha ilungelo labantu lokukhonza ngokukhululekileyo, [ngokwesivumelwano seInternational Covenant on Civil and Political Rights].” Ngo-2008 amaNgqina KaYehova afaka isicelo sokubhaliswa, kodwa urhulumente akazange asihoye eso sicelo.

Ithemba

AmaNgqina KaYehova ayambulela urhulumente waseTurkmenistan ngokukhulula amanye awo awayebanjwe engenatyala. Kodwa ke, amaNgqina KaYehova angathanda ukuba lo rhulumente angazenza izinto ezigqitywe yiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo, izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ingakumbi inkululeko yokungenzi izinto ezingavumelani nesazela kunye neenkolelo zabantu. Igqwetha eliwamelayo lithi: “AmaNgqina KaYehova anethemba lokuba ukuthetha norhulumente waseTurkmenistan ngale ngxaki kuza kuwanceda akwazi ukukhonza uThixo enesazela esihle.”

Izinto Ezenzekileyo

 1. NgoJanuwari 29, 2018

  UKerven Kakabayev uyabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe.

 2. NgoJanuwari 17, 2018

  UArslan Begenjov uyabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe.

 3. NgoMay 12, 2017

  Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uMansur Masharipov owavelelwa nge-30 kaJuni 2016.

 4. NgoAgasti 18, 2016

  UMansur Masharipov uvalelwa unyaka, ebanjelwa into angayenzanga.

 5. NgoJulayi 2016

  IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana nezikhalazo zamaNgqina KaYehova eziyi-6 zokungavumi kwawo ukuya emkhosini ngenxa yezazela.

 6. NgoDisemba 14, 2015

  IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana namaNgqina KaYehova amathathu kwizizathu zawo zokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo. Esinye isigqibo esixhasa amaNgqina KaYehova senziwa nge-19 kaMeyi 2015.

 7. NgoMeyi 19, 2015

  UBahram Hemdemov uyabanjwa aze agwetywe iminyaka emine ngenxa yeenkolelo zakhe, kodwa uvalelwe iinyanga ezimbini ngaphambi kokuba lixoxwe ityala lakhe.

 8. NgoFebruwari/Matshi 2015

  AmaNgqina KaYehova amabini awayebanjelwe ukungavumi ukuya emkhosini ayakhululwa. IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana neNgqina LikaYehova kwizizathu zalo zokungafuni ukuya emkhosini.

 9. NgoNovemba 18, 2014

  Kubanjwa amaNgqina KaYehova amabini kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.

 10. Ngo-Oktobha 22, 2014

  UMongameli waseTurkmenistan ukhulula amaNgqina KaYehova ejele.

 11. NgoSeptemba 30, 2014

  Kubanjwa amaNgqina KaYehova ayi-9, ayi-7 kuwo abanjelwa ukungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, wona amabini abanjelwa iinkolelo zawo, phofu engenzanga nto.

 12. NgoSeptemba 2, 2014

  Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uBibi Rahmanova ejele, baze batshintshe isigwebo sakhe seminyaka emine waza wabekwa phantsi kwemiqathango.

 13. NgoAgasti 18, 2014

  UBibi Rahmanova ubanjwa engenzanga nto aze agwetywe iminyaka emine.

 14. NgoJulayi 25, 2014

  Kuvalelwe amaNgqina KaYehova ayi-7, ayi-5 kuwo abanjelwe ukungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, wona amabini abanjelwa iinkolelo zawo, phofu engenzanga nto.

 15. NgoAprili 6, 2014

  Kubanjwa amaNgqina KaYehova ayi-26, ayi-13 kuwo abanjwe kungekho bungqina bokuba ophule umthetho. La maNgqina KaYehova ayi-13 kwathiwa abhatale imali.

 16. NgoNovemba 2013

  Kusavalelwe amaNgqina KaYehova ayi-9, ayi-8 kuwo avalelwe kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, lona elinye livalelwe iinkolelo zalo, phofu lingenzanga nto.

 17. NgoAgasti 29, 2013

  AmaNgqina KaYehova amathathu akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.

 18. NgoMeyi 1, 2013

  AmaNgqina KaYehova amabini akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.

 19. NgoJanuwari 24, 2013

  Kungekudala emva kokuba iKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ithethe norhulumente waseTurkmenistan, kwadubuleka amapolisa ayi-30 emzini kaNavruz Nasyrlayev. Ayibetha eyiphinda-phinda le ntsapho nabantu ababelapho.

 20. NgoSeptemba 7, 2012

  AmaNgqina KaYehova ayi-10 akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo ibe nguNavruz Nasyrlayev oyena uphambili kuloo maNgqina.

 21. NgoAgasti 21, 2008

  AmaNgqina KaYehova afaka isicelo sokuba abhaliswe eTurkmenistan.