ENEW YORK—Namhlanje, Inkundla Ephakamileyo YaseRashiya iqalisa ukuqwalasela isicelo esisuka kwiOfisi Yobulungisa sokuvala iZiko Lolawulo lamaNgqina KaYehova aseRashiya. Inkundla iye yachithakala ibe eli tyala liza kuphinda lixoxwe ngoLwesine, ngoAprili 6, 2017, ngo-2:00 emva kwemini.

NgoMatshi 30, 2017 amaNgqina KaYehova aye aphinda afaka isicelo eNkundleni esiphikisa eseOfisi Yobulungisa. Kodwa ke, namhlanje iNkundla iye yasikhaba esi sicelo yaza yachithakala. INkundla iye ayazivumela iingcali ukuba zidandalazise ubungqina besicelo seOfisi Yezobulungisa, ayibavumelanga nabo bebebona xa kutyholwa amaNgqina KaYehova ukuba baze nobungqina.

Eli tyala liye latsala umdla wamaphepha-ndaba ehlabathi, njengenqaku elibhalwe kwimagazini iTime elifakwe kwi-intanethi ngoAprili 4 elinomxholo othi, (“INkundla Ephakamileyo YaseRashiya Ifuna Ukuvala Unqulo LwamaNgqina KaYehova”) nenqaku ebelikwiphepha eliphambili leThe New York Times ngoAprili 5 elinomxholo othi, (“AmaKristu Agrogriswa Ngokuvalwa ERashiya Kuba Ayingozi”)

UDavid A. Semonian, isithethi samaNgqina esikwikomkhulu lamaNgqina eNew York uthe: “Siyathemba ukuba iNkundla Ephakamileyo YaseRashiya iza kuwahlonela amalungelo abazalwana bethu ize ibavumele bakhonze ngokukhululekileyo”. “Izigidi zabantu ziza kulilandela eli tyala zize zibone ukuba iRashiya iza kuwakhusela na amaNgqina alapho athobela umthetho.”

Ongaqhagamshelana Nabo:

Ehlabathini: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

ERashiya: UYaroslav Sivulskiy, +7-812-702-2691