Ileta evela kwabomthetho eOryol: “Ngesi sipho sinibulela ngomsebenzi omhle eniwenzele abantu.”

ENEW YORK—NgoJuni 2, 2017, abasemthethweni bedolophu yaseRashiya iOryol, babulela amaNgqina KaYehova alapho ngokubakho xa bekucocwa le dolophu ngoAprili 22, 2017. Ayeyi-70 amaNgqina awachitha imini yonke echolachola izinto ezimdaka ezikwizitrato zaseOryol nakuMlambo iOrlik eziphephethekela edolophini. Abantu bomthetho abakuloo dolophu bawabulela ngokuwanika isipho esincinane esihamba namazwi athi: “Ngesi sipho sinibulela ngomsebenzi omhle eniwenzele abantu.”

Kanye ngaphambi kokuba abasemthethweni babulele ngolu hlobo, sele kudlule inyanga loo msebenzi wenziwe, ngoMeyi 25, uDennis Christensen (esimbona kulo mfanekiso ungasentla), omnye wamaNgqina awayecholachola kwezo zitrato, wabanjwa ekwintlanganiso yamaNgqina kusithiwa wenza umsebenzi oyingozi. Kulo lonke eli laseRashiya, abomthetho bebehlasela amaNgqina KaYehova besithi umsebenzi wawo uyingozi.

Ngo-Oktobha 2011 uDennis Christensen wayencedisa xa kwakucocwa idolophu.

UDavid A. Semonian, isithethi sekomkhulu lehlabathi lamaNgqina uthi: “Abantu abawaziyo amaNgqina KaYehova abazange bamangaliswe bakuva ukuba uDennis nabanye akhonza nabo babekho xa kwakucocwa idolophu. Yiminyaka emininzi bewenza lo msebenzi. Khange bawuyeke nasemva kokuba intlangano yawo ivaliwe ngo-2016. EOryol nakwezinye iidolophu zehlabathi, amaNgqina KaYehova aziwa ngokuba ngumzekelo omhle. Yiloo nto isothusa into yokuba uDennis, ongumKristu othobela umthetho, aphathwe njengesikrelemnqa kanye emva kokuba enzele abantu umsebenzi omhle abawuncomayo abomthetho baseOryol. Siyathemba ukuba uDennis uza kukhululwa ngokukhawuleza, aze yena nabantu akhonza nabo bayekwe baqhubeke benqula ngoxolo futhi besenzela abanye abantu umsebenzi omhle.”

UMnu. Christensen wabanjwa sele kuza kuphela unyaka ivaliwe iofisi yamaNgqina eseOryol, eyavalwa ngoJuni 14, 2016. Wabekwa izityholo emva kokuba iNkundla Ephakamileyo yaseRashiya ikhuphe isigqibo sokuba iZiko LamaNgqina KaYehova eliseRashiya, kufuphi naseSt. Petersburg livalwe. Eso sigqibo yasikhupha ngoAprili 20, 2017. Nangoku uMnu. Christensen usesentolongweni eOryol.

Onokuqhagamshelana Naye:

UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000