ESTRASBOURG, eFrance—NgoSeptemba 25, 2012, iNkundla Elwela Amalungelo Abantu yagweba urhulumente waseOstriya ngokuphatha kakubi amaNgqina kaYehova yaza yayalela ukuba abhatale imali echithwe ngamaNgqina kwezomthetho eziiyuro eziyi-13 000 (malunga ne-$16 600).

Ngo-2002, urhulumente waseOstriya wala ukunika abashumayeli ababini abangamaNgqina kaYehova akwiiPhilippines imvume yokuhlala kwelo lizwe. La maNgqina ayeze kuvelela amaNgqina aseOstriya athetha isiTagalog. Kwakhona, lo rhulumente wayalela ukuba amaNgqina abhatale irhafu yesipho ephuma kumnikelo wenkonzo owafunyanwa ngo-1999. Kwezi zihlandlo zozibini, isizathu sokuba urhulumente enze oku kukuba amaNgqina kaYehova akawajongi “ngengonqulo,” kunoko uwajonga “njengabantu bonqulo.” Oku kwabangela ukuba amaNgqina angawanikwa amanye amalungelo afunyanwa ziicawa ezaziwayo.

Eli lityala lesithandathu le Nkundla isima namaNgqina kaYehova, yaye oku kububungqina bokuba isigwebo esamiselwa kwityala lango-2008 sasichanile. Kwesi sigwebo, iNkundla yagqiba kwelokuba amaNgqina afanele ajongwe njengonqulo ngenxa yokuba “kudala ekho kumazwe ngamazwe” nokuba “kudala abakho” eOstriya.

AmaNgqina acinga ukuba olu loyiso lwawo kwiNkundla yaseYurophu luza kukhusela inkululeko nokuphathwa kakubi konqulo, kungekuphela nje amaNgqina kaYehova kodwa bonke abantu abahlala kumazwe angamalungu eBhunga laseYurophu.

Ungafowunela:

UJ. R. Brown, okwiOfisi Yenkcazelo, kule nombolo. +1 718 560 5000

EOstriya: UJohann Zimmermann, kule nombolo. +43 1 804 53 45