EALMATY, eKazakhstan—NgoMeyi 2, 2017, inkundla yaseAstana, elikomkhulu laseKazakhstan, yagweba uTeymur Akhmedov iminyaka emihlanu entolongweni ngenxa yokuba efundisa abantu iBhayibhile, isithi “uqhwaya udushe” ibe ukhuthaza “nobuxoki bokuba kukho iinkonzo ezibhetele kunezinye.” Ukongezelela kwesi sigwebo ijaji yamnyanzela ukuba ayeke ukufundisa abantu iBhayibhile iminyaka emithathu. Esi sigqibo sabangela ukuba uMnumzan’ uAkhmedov, oneminyaka eyi-61, umyeni notata woonyana abathathu ukuba abe semngciphekweni kuba kufuneka anyangwe ithumba lakhe elophayo ibe akavunyelwanga ukuba anyangwe. UMnumzan’ uAkhmedov uza kubhena kwesi sigqibo. Isibheno sakhe sisenokumanyelwa ekupheleni kukaMeyi okanye ekuqaleni kukaJuni.

Esi sigqibo sothusayo sezomthetho silandela ezinye eziqale ngoJanuwari 18, 2017, xa iNational Security Committee yaseKazakhstan yabamba uMnumzan’ uAkhmedov imtyhola ngokwaphula iGaba 174(2) loMthetho WaseKazakhstan Ongokwaphula Umthetho. UMnumzan’ uAkhmedov wavalelwa kangangeenyanga eziliqela elinde ukuxoxwa kwetyala lakhe ibe akavunyelwanga ukuba anyangwe. UDavid A. Semonian, osisithethi samaNgqina esikwikomkhulu lehlabathi, uthi: “AmaNgqina KaYehova asehlabathini lonke akhathazeke kakhulu yimpilo kaTeymur. Sinethemba lokuba abasemagunyeni baza kuzichitha ezi zityholo zingenasihlahla baze bamvumele lo mKristu uthembekileyo ukuba aphinde abuyele kwintsapho yakhe aze anyangwe ngokukhawuleza.”

AmaNgqina KaYehova asijonga esi sigqibo sithathwe yinkundla yaseAstana njengobungqina bokuba iKazakhstan ilandela umzekelo weRashiya wokuwatshutshisa, ngokukhethekileyo isigqibo sakutshanje seNkundla Ephakamileyo YaseRashiya sokuvala iZiko Lolawulo lamaNgqina KaYehova eliseRashiya. UMnumzan’ uSemonian ucacisa athi: “Njengokuba bekunjalo kumaKristu aseRashiya, uTeymur Akhmedov ulixhoba lomthetho ekubonakala ukuba wenzelwe ukunqanda imisebenzi eyingozi kodwa osetyenziswa kakubi kuthi maNgqina. Imibutho yehlabathi, equka iKomiti Elwela Amalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo neKomishoni yaseMerika kwimiba Yehlabathi engokukhonza ngokukhululekileyo, icele iKazakhstan ukuba iyeke ukutshutshisa abantu abazikhonzela ngoxolo.” Uqukumbele ngelithi: “Siwakhathalele kakhulu amaKristu aseKazakhstan, esinethemba lokuba aza kuyeka ukutshutshiswa ngenxa yokufundisa abantu iBhayibhile, into eyaziwa njengebancedayo abantu ehlabathini lonke. Siza kulilandela eli tyala.”

Ongaqhagamshelana Nabo:

Ehlabathini: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

EKazakhstan: UBekzat Smagulov, +7-747-671-45-01