ISIXEKO SASEMEXICO—Izikolo ezithathu eGuatemala zicele iincwadi kumaNgqina KaYehova ukuze zifundise ngazo. AmaNgqina aye anikela ngeencwadi eziyi-3 500 zeSpanish nezesiQuiché. IsiQuiché lulwimi oluthethwa ngamaMaya, kwimimandla ekwintshona yeGuatemala.

Esinye Sezikolo Ezicele Iincwadi KumaNgqina: Utitshalakazi ufundisa abantwana ngencwadi ethi INcwadi Yam Yamabali EBhayibhile nethi Izifundo Endizifunda EBhayibhileni, ekunikelwe ngazo ngamaNgqina KaYehova.

Ezi zikolo zithethe namaNgqina KaYehova kuba zimbalwa iintlangano ezenza iincwadi zesiQuiché ibe iincwadi zawo zithetha ngezinto olujongene nazo ulutsha lwaseGuatemala. UProfesa Maria Cortez uthe xa ebhala ngesizathu sokucelwa kwezi ncwadi: “Ibikukuhlangula amasiko nemigaqo yokuziphatha efuneka kakhulu ekuhlaleni.”

Esinye Sezikolo Ezicele Iincwadi KumaNgqina: Abafundi bafunda incwadi ethi INcwadi Yam Yamabali EBhayibhile ngesiQuiché.

Kutshanje kuphawuleke ukuba ulwaphulo-mthetho nobundlobongela bolutsha buya buqatsela eGuatemala. Ngenxa yesi sizathu ke, imibutho elwa nobundlobongela eGuatemala, njengeViolence Prevention Program, iyilwe ngenjongo yokumanyanisa “abafundi, abazali, ootitshala, abasemagunyeni nabahlali ekuqiniseni ukhuseleko ezikolweni, ukwenza imidlalo nokuqeqesha ulutsha nabantu abadala.” Ngokuhambisana nale njongo, izikolo ezithathu eGuatemala zicele iikopi zencwadi ethi INcwadi Yam Yamabali EBhayibhile ngesiQuiché. Esinye sezi zikolo sona sicele iikopi zencwadi yamaNgqina ethetha ngolutsha, ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo, uMqulu 1 no-2 ngeSpanish. Sizinike nabazali ezi ncwadi ukuze bancedise abantwana babo kumsebenzi wasekhaya. Esi sikolo sikwathathe nevidiyo ethi Unyana Wolahleko Uyabuya, eyenziwe ngamaNgqina KaYehova, ukuze sifundise ngayo.

UErick De Paz, isithethi samaNgqina KaYehova eGuatemala, uthi: “Nangona eyona njongo yethu iphambili ikukusasaza iindaba eziseBhayibhileni emakhayeni abantu, iyasivuyisa into yokuba iincwadi zethu ziluncedo kootitshala nakubazali xa bekhulisa abantwana babo.”

Media Contact(s):

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Guatemala: Juan Carlos Rodas, tel. +502 5967 6015

Mexico: Gamaliel Camarillo, tel. +52 555 133 3048