UIrénise Moulonguet, oye wagqiba iminyaka eyi-112 ngoNovemba 2012, ucingelwa ukuba ngoyena mntu umdala kubemi baseFrance. Waziwa kakhulu njengeNgqina likaYehova.

De kwakutshanje, uMaria Richard—omnye oye walifinca ikhulu leminyaka nobengumhlali waseFrance—ebecingelwa ukuba nguye oyena mntu uphile ixesha elide. Kodwa, ungemva ngeentsuku eziyi-22 kuIrénise. UMaria Richard, noye wasweleka ngo-Oktobha sele eza kuba neminyaka eyi-112, ebeliNgqina likaYehova.

UIrénise ebengasoloko etyibilika ebhotolweni apha ebomini. Xa wayeneminyaka emibini, wasinda cebetshu kugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo iMount Pelée, ekufutshane nelali yakowabo iMartinique. Xa wayena-15, uIrénise waya kuphangela eFrench Guiana ukuze ancede ekhaya. Xa wabuyela eMartinique kwiminyaka eyalandelayo, watshata waza wazakhela owakhe umzi. Okubuhlungu kukuba, umyeni wakhe uAndré wasweleka eseze ngobuso elizweni, kwaza kwafuneka akhulise abantwana abathathu eyedwa.

Ukuze axhase yena nabantwana bakhe, uIrénise waya kusebenza kumasimi ebhanana. Omnye wabantu awayesebenza nabo, ngoku oneminyaka eyi-80, usakukhumbula kakuhle ukuzinikela kukaIrénise emsebenzini. Uthi: “[UIrénise] wayekwazi ukuqokelela iziqhuma eziyi-175 zeebhanana ngemini ukuze zithunyelwe kwezinye iindawo!”

Nangona ubomi bebukhe bube nzima, uIrénise ebengaphelelwa mandla. Omnye wezizalwana zakhe eziyi-75 uthi, “uIrénise ungumntu ohlekisayo nosoloko ekulungele ukuncokola ngamaxesha amnandi.” Le yindlela abasoloko bechazwa ngayo abantu abasele bekhulile ngeminyaka.

Nangona imfuza isenokuba negalelo ekuphileni komntu ixesha elide, indlela ubani abuphila ngayo ubomi bakhe nokusoloko enethemba ebomini kubalulekile. Xa amakhwahla ebuzwa ngokuphila kwawo ixesha elide, uninzi lwawo luthi kungenxa yokungazixakekisi ebomini, ukungatyi yonke into nokuzigcina wonwabile. Olunye uphando oluye lwenziwa luthi: “[Abantu abadala] babonakala bedlamkile.”

Ngokwahlukileyo kuloo ndlela bajongwa ngayo, abantu abaphile ixesha elide bebengasoloko behanjelwa kakuhle zizinto ebomini. Olunye uphando oluye lwenziwa eFrance lubonise ukuba uninzi lwabantu abadala abaphile iminyaka engaphezu kwelikhulu luye “lwatyhubela ubunzima, kodwa laphumelela.”

Oko kunjalo ngoIrénise, oye wanyamezela amanzithinzithi obomi. Omnye wabazukulwana bakhe usoloko ethetha kakuhle ngendlela uIrénise azijonga ngayo izinto. Lo mzukulwana uthi: “Nangona [umakhulu] engasakwazi kakuhle ukuhamba, zange khe akhalaze.”

Nangona wazalelwa kwiCawa yamaRoma, uIrénise ebesoloko enemibuzo ngoThixo nangobomi obufutshane. Wafumana iimpendulo ezanelisayo ngokufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Xa wayeneminyaka eyi-74, wazahlulela kuYehova uThixo. Xa ebuzwa ukuba uncedwe yintoni ukuze amelane neengxaki zokwaluphala nezempilo, udla ngokuthi: “UYehova ungamandla am. ‘Uyingalo yam eyomeleleyo.’ Yiyo loo nto ‘ndisenziwa mtsha kwakhona imihla ngemihla’!”—Duteronomi 3:24; 2 Korinte 4:16.