Emva kweminyaka eyi-15 kuhanjwa iinkundla zamatyala, ngoDisemba 11, 2012 urhulumente waseFrance wabuyisela amaNgqina kaYehova imali engange R70 113 860 41.

Ngo-1998, urhulumente waseFrance wagqiba kwelokuba kufanele kukhutshwe irhafu engange-60 pesenti kuyo yonke iminikelo yemali eyenziwa ngamaNgqina kaYehova, kwaye ngo-2003 wanyanzelisa amaNgqina ukuba aqalise ukubhatala loo mali. I-European Court of Human Rights yafumanisa ukuba iFrance inetyala lokuthintela inkululeko yonqulo yamaNgqina kaYehova ngokuwarhafisa ngokungekho mthethweni, yaye ukuba yayiza kuqhubeka ikwenza oko, iofisi yamaNgqina ibiya kuphelelwa yimali kwaye loo nto ibiza kuphazamisa umsebenzi wawo wokufundisa ngeBhayibhile. Emva kokuba inkundla igqibe kwelokuba le rhafu yayingekho mthethweni, urhulumente waseFrance uqalise ukubuyisa yonke imali ebiyitsala kumaNgqina, inzala kunye neendleko zamagqwetha.

Ungafowunela:

UJ. R. Brown, okwiOfisi Yenkcazelo, kule nombolo. +1 718 560 5000

EFrance: UGuy Canonici, kule nombolo. +33 2 32 25 55 55