ENEW YORK—Iiofisi zesebe eBarbados, eDominican Republic, eFransi naseMerika zinikele le nkcazelo ilandelayo ngabazalwana bethu emva kweNkanyamba uIrma:

Iindawo eziphantsi kwesebe laseBarbados ezihlaselwe yile Nkanyamba—eAnguilla, eAntigua, eBarbuda, eMontserrat, eSaba, eSt. Eustatius, eSt. Kitts, eNevis naseSt. Maarten (kwicala lamaDatshi). Iingxelo zibonisa ukuba le Nkanyamba iyihlasele kakhulu iBarbuda neSt. Maarten.

IBarbuda sisiqithi esincinane esinabantu abaphantse babeyi-1 800. Ekubeni amaziko okunceda amaninzi nezindlu ezithelekelelwa kwi-95 pesenti zonakalisiwe yile Nkanyamba, le ndawo yaziwa njengeyehlelwe yintlekele ibe kulungiselelwe ukuba incedwe ngokukhawuleza. Iingxelo zibonisa ukuba abavakalisi abayi-11 basiwe kwisiqithi esikufutshane iAntigua ibe apho bakhathalelwe yikomiti yokunceda xa kwehle intlekele. Iingxelo zithi, akukho bantu bonzakeleyo.

Baphantse babeyi-700 abavakalisi abahlala kwisiqithi saseSt. Martin (kwicala lamaDatshi nakwicala lamaFrentshi). Konzakele udade omnye. Kuthunyelwe abantu abaquka amalungu eeofisi zamasebe aseBarbados naseFransi noogqirha ukuze bancede abazalwana baseSt. Martin.

Iindawo eziphantsi kwesebe laseFransi ezihlaselwe yile Nkanyamba—eGuadeloupe, eMartinique, eSt. Barthelemy naseSt. Martin (kwicala lamaFrentshi). Iingxelo zithe akukho bantu baswelekileyo okanye bonzakeleyo eGuadeloupe okanye eMartinique.

Isiqithi saseSt. Barthelemy (igama lesiFrentshi leSt. Barts) sihlaselwe kakhulu yile Nkanyamba ibe kunzima ukuthetha nabavakalisi abakweso siqithi. Kodwa ke, iofisi yesebe ifumene ingxelo kumveleli wesiphaluka esithi kunikelwe ingxelo ngabavakalisi abayi-30 ibe iHolo YoBukumkani ayonakalanga kangako. Kulungiselelwe ikomiti enceda xa kwehle intlekele ukuba ise amanzi, ukutya nezinye izinto kubazalwana baseSt. Barthelemy nabaseSt. Martin ezisuka kwiziqithi ezikufutshane iGuadeloupe neMartinique.

Abazalwana abakwiHolo Yendibano eseGuadeloupe balungisa izinto zokunceda eziza kuthunyelwa.

Indawo ephantsi kwesebe laseDominican Republic ihlaselwe yile Nkanyamba. IKomiti Yesebe ilungiselele iikomiti zokunceda xa kwehle intlekele ezintlanu ukuze zincede abavakalisi abayi-38 000. Kwiintsuku ezingaphambi kokuba kufika le Nkanyamba, abaveleli beziphaluka bayalela abadala bamabandla ukuba batyelele bonke abavakalisi ukuze baqiniseke ukuba bayazenza zonke izinto ekufuneka bezenzile ukuze bakhuseleke. Kwiindawo ebezinokuhlaselwa kakhulu yile Nkanyamba ezingakunxweme olusemantla, abadala bafuduse abavakalisi abayi-1 273 babasa kwiindawo ezikhuselekileyo baza abayi-2 068 abanezindlu ezingomelelanga kangako basiwa kwiiHolo ZoBukumkani okanye kwamanye amaNgqina aneezindlu ezikhuselekileyo.

IiHolo ZoBukumkani ezimbalwa ebezisandul’ ukwakhiwa azonakalanga kangako. Konakele izindlu ezintlanu zamaNgqina. Lo monakalo ulungiswa ngamabandla asekuhlaleni encediswa ziikomiti zokunceda xa kwehle intlekele. Iingxelo zithi, akukho bantu baswelekileyo okanye bonzakeleyo.

Iindawo eziphantsi kwesebe laseMerika ezihlaselwe yile Nkanyamba—eBahamas, eFlorida, eGeorgia, ePuerto Rico, eTurks kwiiCaicos Islands, kwiiBritish Islands nakwiiU.S. Virgin Islands. Iingxelo ebesizinikele zithe, kusweleke umzalwana omnye nodade omnye. Nakubeni iingxelo zisithi abekho abanye abazalwana abaswelekileyo, isebe lithe abazalwana abayi-6 bonzakele ibe abangaphezu kwe-3 000 basiwe kwezinye iindawo. Abazalwana abaninzi bakumbindi Florida naseGeorgia banike abazalwana iindawo zokuhlala.

EFlorida, abazalwana abakwiofisi yokuguqulela eseFort Lauderdale basiwe kwiHolo Yendibano eseWest Palm Beach ibe bahlala apho iintsuku eziliqela. Le ofisi yokuguqulela ibigcwele ngamanzi ibe ungekho umbane neintanethi kangangeentsuku eziliqela. Lo monakalo walungiswa ibe izinto zibuyele kwisiqhelo.

Abazalwana ebebeye kwiSikolo Sabaveleli Abahambahambayo Nabafazi Babo bafudusiwe kwisakhiwo ebesiqhutyelwa kuso isikolo esisePalm Coast, eFlorida kuquka neeklasi ezintathu zesiSikolo Sabavangeli BoBukumkani. Kuye kwasala abazalwana abaphantse babeyi-20 bekhuselekile kwesi sakhiwo. Asonakalanga kakhulu esi sakhiwo nangona simkelwe ngumbane.

Kuqokelelwa izinto zokunceda kwiHolo Yendibano eCaguas, ePuerto Rico.

Iofisi yokunceda xa kwehle intlekele ephantsi kweSebe Lenkonzo neSebe Lokwakha ilungiselela ukuba abazalwana bancedwe ngendlela ekhuselekileyo nangexesha abaludinga ngalo uncedo.

EMerika kulungiselelwe amaziko okunceda abantu abakwiindawo ezehlelwe yintlekele ngokutya nangamanzi. Ukongezelela koko, ikomiti yokunceda xa kwehle intlekele inceda abazalwana bethu abakwiziqithi.

KwiCaribbean, izindlu eziyi-61 azonakalanga kangako ibe eziyi-55 zonakele kakhulu. Ukongezelela koko, kuye konakala neeHolo ZoBukumkani ezimbini.

Amanzi amaninzi ngaphandle kweHolo YoBukumkani eTurks naseCaicos.

Abazalwana abasuka kwiofisi yesebe nakwikomkhulu lehlabathi baye eFlorida nakwiziqithi ukuze bancede abazalwana. Abazalwana basaqhubeka behlola.

Siyabacinga ibe siyabathandazela abo behlelwe yiNkanyamba uIrma nabo bonke ababancedayo nababathuthuzelayo.—Roma 15:5; 2 Korinte 1:3, 4, 7; 8:14.

Ongaqhagamshelana Nabo:

Ehlabathini: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

EBarbados: UJohn Medford, +1-246-438-0655

EDominican Republic: UJosué Féliz, +1-809-595-4007

EFransi: UGuy Canonici, +33-2-32-25-55-55