BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso
 1. 1. Kwasebuntwaneni,

  Wamkhulisa.

  Kuzo zonk’ iimeko,

  Uye wafunda.

  Xa ezimisela

  Aze oyise,

  Wayemenza onwabe.

  (CHORUS)

  Ntombi yakhe, uyakuthanda.

  Uyazidla nyhani ngawe.

 2. 2. Uthand’uk’sebenza—

  Noku’ z’ncama.

  Cebiso l’kaYise

  Limnceda nyhani,

  Kuyamkhuthaz’ ukwaz’

  Ubuyathandwa.

  Uyavuya xa esithi:

  (CHORUS)

  “Ntombi yam, ndiyakuthanda.

  Ndiyazidla nyhani ngawe.”

  (BRIDGE)

  UYehova u-

  Bona yonk’ into

  Umsebenz’ omhle

  Nothando lwakho.

  Soz’ awulibale

  wonk’ umsebenzi

  obuwenza.

  (CHORUS)

  Ntombi yakhe, Uyamvuyisa.

  Ntombi yakhe, Uza kuxhasa.

  Ntombi yakhe, Uza kuhoya.

  Ukuthanda, Kakhulu.