BUKA
Inkcazelo
 1. 1. Wonke umntu, ingathi kum,

  Uyazazi ufunani.

  Ndiyakwazi ok’hle nok’bi;

  Nendawo yam ndiyayazi.

  Kumnandi ukwazi apho

  Ndifanele ndiye khona

  Ndifumane abahlobo

  Abaza kundikhuthaza.

  (CHORUS)

  Ndiqinsekile

  Ndeyisekile.

  Nguwe Yehova

  Oyondinceda

  Ndiyazi indawo yam.

 2. 2. Andithandabuzi uk’ba

  Ndilapho bendifanele.

  Ndiyayifunda. IBhayibhile.

  Iyandinceda ukuba

  Ndazi bafumaneka phi

  Abahlobo bokwenene.

  Balungile; basisipho

  Endisinikwe nguThixo.

  (CHORUS)

  Ndiqinsekile

  Ndeyisekile.

  Nguwe Yehova

  Oyondinceda

  Ndiyazi indawo yam.